• Oznam pre rodičov žiakov 9. ročníka

     • Vážení rodičia,

      žiaci,ktorí boli v 8.a 9.roč.úspešní v súťažiach a olympiádach,môžu za tieto úspechy získať body,ktoré im zvýšia skóre na prijatie na strednú školu.

      Body budú pripísané za:

      -umiestnenie v okresnom kole(1.-3.m)

      -úspešný riešiteľ okresného kola

      -umiestnenie v krajskom kole(1.-3.m)

      -úspešný riešiteľ krajského kola

      Diplomy, prípadne výsledkové listiny je potrebné zaslať mailom  na príslušné stredné školy, kam sa žiak hlási.

      Nezabudnite uviesť základnú školu,  z ktorej žiak pochádza.

      Tí, ktorí tak neurobili pri odovzdávaní prihlášok výchovnej poradkyni v škole, môžete to poslať ešte do 15.5.2020.

      V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte výchovnú  poradkyňu, pani Mgr. Marianu Lehockú. Kontakt je uvedený v module na webovej stránke školy.

       

                                                      Mgr. Mariana Lehocká, výchovná poradkyňa

       

     • Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (4. 5. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedy 1. A., 1. B., a informácie z predmetov:

      BIOLÓGIA – triedy: 5. A., 5. B.

      MATEMATIKA – triedy: 5. A., 5. B., 6. A., 6. B., 7. B. 9. A.   

      CHÉMIA – triedy:  8. A., 8. B.,

      GEOGRAFIA – triedy: 5. A., 5. B., 6. A., 6. B., 7. A., 7. B., 8. A., 8. B., 9. A., 9. B.   

      ANGLICKÝ JAZYK – trieda 3. B.

     • Výdaj osobných vecí

     • Oznamujeme rodičom a žiakom 2. stupňa, že dňa 5. mája 2020, t.j. v utorok, od 10.00 hod. do 12.00 hod. si môžu v škole vyzdvihnúť svoje osobné veci.

      Výdaj budú organizovať zamestnanci školy. Do budovy školy sa bude vstupovať po jednom, v ochrannom rúšku, Pri vchode bude zabezpečená dezinfekcia rúk.

      V prípade hromadenia osôb dodržujte, prosíme, 2 - metrový odstup medzi čakajúcimi. Za pochopenie ďakujeme.

                                                          Mgr. Ján Minár, riaditeľ školy

     • Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (3. 5. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedy 1. B., 2. A., 2. B., 3. A., 3. B. ŠKD1, ŠKD2, ŠKD3, ŠKD4 a informácie z predmetov:

      ANGLICKÝ JAZYK – triedy: 3. A., 4. B., 5. A., 6. A., 7. A., 8. A., 9. A., 9. B.

      BIOLÓGIA – triedy: 6. A., 6. B., 7. A., 7. B., 8. A., 8. B., 9. A., 9. B.

      MATEMATIKA – trieda  8. B.

      CHÉMIA – triedy 7. B., 9. A., 9. B.

     • Poďakovanie

     • Vážení rodičia,

      vedenie Základnej školy Jána Hollého v Šali Vám úprimne ďakuje za prejavenú dôveru a za rozhodnutie zapísať Vaše deti do našej a teraz už aj Vašej školy. Budeme sa snažiť, aby sa Vaše deti cítili v škole dobre a aby si osvojili nielen vedomosti, ale aj všetky ostatné hodnoty, ktoré sú pre život dôležité. Tešíme sa na spoluprácu s Vami a veríme, že zapísaním Vašich detí do našej školy Ste urobili dobrý a šťastný krok. 

      Počet zapísaných detí na školský rok 2020/2021 je 55. Rozhodnutia o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do 1. ročníka ZŠ budeme vydávať v mesiaci jún.

       

                                                                                              Mgr. Ján Minár, riaditeľ školy

       

     • Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (28. 4. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedy 1. A., 1. B., 3. A.  a informácie z predmetov:

      SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA – triedy: 8. A., 8. B., 9. A.

      DEJEPIS – triedy: 6. A., 6. B., 8. A., 8. B.

      ANGLICKÝ JAZYK – trieda 4. A.

       

     • Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (27. 4. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedy 1. A., 1. B., pre ŠKD1, ŠKD2, ŠKD3, ŠKD4 a informácie z predmetov:

      SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA – triedy: 8. A., 8. B., 9. A.

      GEOGRAFIA – triedy: 5. A., 5. B., 6. A., 6. B., 7. A., 7. B., 8. A., 8. B., 9. A., 9. B.

      BIOLÓGIA – triedy: 5. A., 5. B., 6. A., 6. B., 7. A., 7. B., 8. A., 8. B., 9. A., 9. B.

      MATEMATIKA – triedy: 5. A., 6. A., 6. B., 9. A.

      RUSKÝ JAZYK – triedy: 9. A., 9. B.

      CHÉMIA – trieda:  7. B.

      FYZIKA – triedy: 8. A., 8. B.

     • Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (26. 4. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedy 1. B., 2. A., 2. B., 3. A., 3. B. a informácie z predmetov

      ANGLICKÝ JAZYK - triedy: 3. A., 4. B., 5. A., 6. A., 7. A., 8. A., 9. A., 9. A.

      MATEMATIKA - triedy: 5. B., 7. B., 8. B.

      CHÉMIA - triedy: 8. A., 8. B., 9. A., 9. B.

     • Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (22. 4. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedy 1. A., 1. B.a informcie z predmetov

      ANGLICKÝ JAZYK - triedy: 3. A. (skupina p. uč Hanákovej), 3. B., 4. A.

      FYZIKA - triedy: 6. A., 6. B., 7. A., 7. B., 8. A., 8. B., 9. A., 9. B.

      MATEMATIKA - triedy: 5. A., 5. B., 6. A., 6. B.

      DEJEPIS - triedy: 7. A., 7. B.

     • Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (20. 4. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedy 1. A., 1. B., pre ŠKD1, ŠKD2, ŠKD3 ŠKD4 a informácie z predmetov

      CHÉMIA - triedy: 7. B., 8. A., 8. A., 9. A., 9. B.,

      MATEMATIKA - trieda 7. B.,

      SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA - trieda 9. A., 

      BIOLÓGIA - triedy: 6. A., 6. B., 7. A., 7. B., 8. A., 8. B., 9. A., 9. A., 9. B.,

      GEOGRAFIA - triedy: 5. A., 5. B., 6. A., 6. B., 7. A., 7. B., 8. A., 8. B., 9. A., 9. A., 9. B.

       

     • Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (19. 4. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedy 1. B. (Oznam pre rodičov), 2. A., 2. B., 3. A., 3. B. a informácie z predmetov

      ANGLICKÝ JAZYK - triedy: 3. A., 4. B., 5. A., 6. A., 7. A., 8. A., 9. A., 9. B.

      MATEMATIKA - triedy: 5. A., 5. B., 6. A., 6. B., 8. B., 9. A.

      BIOLÓGIA - triedy. 5. A., 5. B.

      SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA - triedy 8. A., 8. B. (oprava zo 17. 4. 2020)

     • Usmernenie

     • Usmernenie

       

      k hodnoteniu žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

       

      Na základe hlasovania členov PR k záverečnému hodnoteniu žiakov z výchovných predmetov a z predmetov, ktoré boli pôvodne klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožnili naplniť ciele predmetov kvalitnou a plnohodnotnou realizáciou bolo

      schválené,

      že v školskom roku 2019/2020 budú: Telesná a športová príprava, Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Pracovné vyučovanie, Technika, Informatika a Občianska výchova hodnotené slovom absolvoval.

       

      Mgr. Ján Minár, riaditeľ školy