• Zápis detí do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2021/2022

     • Čo všetko vás v škole čaká, milí naši budúci prváčikovia?

       

      Škola je pre prváka veľkou životnou zmenou. Začiatok školského roka vzbudzuje veľa očakávaní a zvedavosti. Všetci by sme chceli, aby sa všetky naše deti vracali zo školy plné energie a chuti naučiť sa všetko, čo budú potrebovať a venovať sa aktivitám, ktoré ich zaujímajú. 

       

      Prváčikov počas školského roka čaká množstvo nových vecí. Musia zvládnuť celú abecedu, počítanie a ďalšie zaujímavé predmety. Aj naše deti sa budú vzdelávať kreatívne, učenie spojíme so zábavou a hrou. Na vyučovacích hodinách sa istotne nebudú nudiť.

       

       Ako sa učí na našej škole, ako sa dá s deťmi pracovať aj v čase dištančného vzdelávania, Vám ponúkame v krátkom videu.

       

      Budúci školský rok pribudne v našej škole zaujímavá novinka, projekt s názvom Micro-bity, do ktorého sa zapojili aj pani učiteľky z našej školy, bol podporený Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis a deti sa môžu tešiť na aktivity, ktoré ich budú viesť k zmysluplnému programovaniu, tvoreniu a učeniu sa.

       

     • Veľkonočné prázdniny

     • Termín Veľkonočných prázdnin v školskom roku 2021/2022

      Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin:  31. marec 2021 /streda/

      Termín prázdnin: 1. apríl 2021 – 6. apríl 2021

      Začiatok vyučovania po prázdninách: 7. apríl 2021 /streda/

       

     • Germicídne čističe vzduchu ATHMOSS

     • Základná škola Jána Hollého v Šali v rámci prevencie šírenia koronavírusu prijíma pre ochranu žiakov a zamestnancov bezpečnostné opatrenia. Jedným z nich je aj inštalácia germicídnychčističov vzduchu v priestoroch školy.

      Germicídny čistič vzduchu ATHMOSS je vysoko účinný čistič vzduchu na báze UV-C žiarenia vybavený HEPA filtrom pre maximálnu ochranu.

      Čistí a dezinfikuje vzduch, ničí vírusy, baktérie a iné mikroorganizmy v ovzduší, zachytáva nečistoty, prach a peľ aj za prítomnosti ľudí.

      Ďakujeme spoločnosti Microwell, spol. s.r.o. Šaľa za dodanie a inštaláciu čističov vzduchu v priestoroch našej školy.

     • Naši žiaci aj počas tohto obdobia úspešní v súťažiach z fyziky a astronómie

     • Žiaci našej školy sa aj v tomto období venovali poctivej príprave na Fyzikálnu olympiádu a súťaž Čo vieš o hviezdach, ktorá sa vyplatila.

      Domáceho kola Fyzikálnej olympiády sa zúčastnilo 9 žiakov z našej školy v kategórii F (8. ročník) a 6 žiačok v kategórii E (9. ročník). Úspešnými riešiteľmi v kategórii F boli žiaci Eliška Čičová, 8.A (1. miesto), Karin Molnárová, 8.B (1. miesto), TobiasFašanok, 8.B (3. miesto) a Martin Novák, 8.B (4. miesto). V kategórii E to boli Karin Uharčeková, 9.A (1. miesto), Simona Szlamková, 9.B (2. miesto), Sofia Fašanoková, 9.B (3. miesto), Simona Haritunová, 9.A (4. miesto).

      Do účasti na okresnom kole, ktoré sa konalo 17.3.2021 boli vybraní žiaci Čičová, Molnárová, Fašanok a Uharčeková, ktorí sa naň poctivo pripravovali a v deň konania súťaže riešili úlohy, ktoré im prišli od usporiadateľov mailom. V okresnom kole Fyzikálnej olympiády sa podarilo uspieť TobiasoviFašanokovi, ktorý bol úspešným riešiteľom a zároveň sa umiestnil na krásnom 1. mieste v okrese Šaľa.

      Ďalšia skupina žiakov sa približne v rovnakom čase venovala príprave na astronomickú súťaž Čo vieš o hviezdach (ČVOH). Okresné kolo súťaže sa konalo dňa 15.3., kde žiaci dostali zadania úloh a posielali svoje riešenia mailom.

      V prvej kategórii (pre 4. až 6. ročník) boli úspešnými riešiteľmi Michaela Zlatá, 5.A; AmyPargáčová 6. A; František Kis, 6.A (5. miesto), Viktória Mésárošová, 6.A (4. miesto) a Janka Vargová, 5.B, ktorá si vybojovala vynikajúce 2. miesto a tiež postup do krajského kola ČVOH. V druhej kategórii (pre 7. až 9. ročník) boli úspešnými riešiteľmi Adam Bozsaky, 9. A (5. miesto); Veronika Žolnaiová, 7.A (4. miesto) a Emma Kališová, 7. A, ktorá sa umiestnila na krásnom 1. mieste okresného ČVOH a tiež postupuje do krajského kola.

      Zúčastneným žiakom ďakujeme za venovaný čas a úspešným riešiteľom a umiesteným žiakom gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov. 

      Poďakovanie patrí tiež pani učiteľke Mgr. Monike Hanákovej, PhD., ktorá žiakov pripravovala na okresné kolá súťaží, realizovala online prípravu cez ZOOM, zadávala úlohy na precvičovanie a poskytovala žiakom konzultácie a spätnú väzbu.

     • Úspešný projekt

     • Základná škola Jána Hollého bola úspešná v rámci Projektu s názvom „Micro:bity“, ktorým od budúceho školského roka prispejeme  k zmysluplnému programovaniu, tvoreniu a učeniu sa.

      Projekt podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis. Výška udeleného grantu je  972 €.

      Na projekte spolupracovali p. učiteľka Mgr. Martina Sklenárová, vyučujúca informatiky, matematiky a chémie a p. učiteľka Slávka Miháliková, vyučujúca cudzích jazykov.

       

     • Oznam pre rodičov žiakov 1. stupňa, ktorí sa zúčastňujú na prezenčnom vyučovaní v škole

     • Vyhlásenie o bezinfekčnosti

      Zákonný zástupca predložil pri prvom nástupe žiaka do základnej školy písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

      Žiadame zákonných zástupcov, aby po každom prerušení školskej dochádzky v trvaní viac ako 3 dni predkladali opätovne vyhlásenie rodiča/zákonného zástupcu/ o bezinfekčnosti, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

      Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov

      Zákonný zástupca predložil pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov, že má negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní alebo negatívny výsledok antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní, pričom kópiu potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie priložil ako prílohu k tomuto vyhláseniu, alebo poskytol k nahliadnutiu zamestnancovi školy

      Pokiaľ sa bude nachádzať okres Šaľa v čiernej alebo bordovej fáze, toto čestné vyhlásenie musí jeden z rodičov /zákonných zástupcov/opätovne predkladať každých 7 dní

      Výnimky:

      Preukázanie sa potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 a predložiť o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace.

      alebo

      Preukázanie sa potvrdením o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

       

      Bez týchto dokumentov nemôžeme pustiť dieťa do priestorov školy na prezenčné vzdelávanie.

      Za pochopenie ďakujeme.

     • 2 % z dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy.

      Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2 % z dane.

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2 %!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • Skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu na škole
      • Skvalitnenie vybavenia školy digitálnou technológiou

      Aj Vašou zásluhou sme za posledné 2 roky mohli zakúpiť interaktívne tabule, notebooky, datavideoprojektory, tablety, licencie na interaktívne učebnice a pracovné zošity.

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2 % zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to /panej na hlavnej stránke vľavo/.

       

                                                                                                                                            Ďakujeme

     • Oznam pre rodičov, zákonných zástupcov žiakov 9.A a 9.B triedy a zákonného zástupcu žiačky 8.A triedy, p. Miškovú

     • Vážení rodičia, žiadame Vás, aby ste  dňa 25. marca 2021 prišli  podpísať prihlášky na stredné školy.

      Podpisovanie prihlášok bude prebiehať v priestoroch ZŠ Jána Hollého /vestibul - cez okienko/

      Žiadame všetkých zákonných zástupcov, aby sa pri podpisovaní prihlášok preukázali negatívnym výsledkom antigénového testu, alebo RT-PRC testu nie starším ako 7 dní, prípadne platnou výnimkou z testovania a aby dodržiavali platné hygienické predpisy / respirátor, odstupy, dezinfekcia rúk, prípadne rukavice /.

      Časový harmonogram podpisovania prihlášok:

      9.30 hod.   -   11.00 hod.       -   zákonní zástupcovia  9.A triedy a p. Mišková

      11.00 hod.   -   12.30 hod.       -   zákonní zástupcovia 9.B triedy

      Prineste si so sebou vlastné guľôčkové pero píšuce na modro a fotokópie diplomov alebo výsledkových listín zo súťaží/len okresné kolá a vyššie /nie zo školských kôl/.

      Počet kópií zodpovedá počtu prihlášok.

      V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok, resp. ak potrebujete pomoc, kontaktujte výchovnú poradkyňu, p. Mgr. Marianu Lehockú alebo riaditeľa školy.

       

     • Obnovenie prevádzky 1. stupňa ZŠ - usmernenie

     • •V pondelok ráno, po absolvovaní ranného filtra,  si každý triedny učiteľ  preberie žiakov svojej triedy 

      • Každý zákonný zástupca žiaka pri nástupe do školy odovzdá 2 tlačivá – vyhlásenie o bezinfekčnosti a čestné vyhlásenie, bez odovzdania týchto tlačív sa nebude môcť žiak vzdelávať v škole prezenčne

      •  Keďže účasť na prezenčnom vyučovaní nie je povinná, rodičia, ktorí nechcú dať deti do školy z rôznych dôvodov, neprítomnosť budeme ospravedlňovať, rodičia majú nárok aj na OČR

      • Variť sa začne hneď v pondelok, je zabezpečený výdaj obedov od 15.3.

      Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste dodržiavali všetky usmernenia prevádzky a vnútorného režimu základnej školy tak, aby sme bezproblémovo zvládli tak dlho očakávaný návrat detí doškoly.

      Ďakujeme za pochopenie

     • Oznam pre rodičov platný od 8.3.2021

     • Oznam pre rodičov žiakov 1. stupňa ZŠ

      Na základe dokumentov, zverejnených MŠVVaŠ a pokynov SŠÚ sme zisťovali záujem rodičov o prezenčné vzdelávanie v našej škole od 8. marca 2021.

      Dňa 5. marca 2021 sme na MsÚ nahlásili nasledovné počty žiakov.

      O vzdelávanie prejavilo záujem celkom  29  zákonných zástupcov žiakov:

      1. ročník:  12 žiakov
      2. ročník:    4 žiaci
      3. ročník:    6 žiakov
      4. ročník:    7 žiakov

       

      RÚVZ v Nitre však neodporučilo otváranie škôl v okresoch Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa a preto sa Mesto Šaľa rozhodlo

      neobnoviť

      prevádzku mestských škôl v Šali.

       

      O ďalšom možnom termíne návratu detí do školy Vás budeme včas informovať.

      Budeme postupovať v súlade s rozhodnutiami RVÚZ a zriaďovateľa školy, Mesta Šaľa.

     • Oznam pre rodičov 1. stupňa

     • Na základe dokumentov, ktoré zverejnilo MŠVVaŠ:

      1. Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 8. 3. 2021
      2. Návrat do škôl 2021 aktualizovaný k 8. 3. 2021
      3. Uznesenia vlády SR č. 123/2021 z 28. februára 2021

      pristupujeme k zisťovaniu záujmu prezenčného vyučovania od rodičov žiakov 1. stupňa s nevyhnutným prezenčným výkonom práce a rodičov žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

      Záujem o prezenčné vzdelávanie /keďže tento týždeň majú žiaci jarné prázdniny a učitelia majú nahlásené dovolenky/ nahláste na telefónnych číslach:

      031/7715666  - od 8.00 - 12.00

      0949 338 569  - od 8.00 - 15.00

      do 5.3.2021 /piatok/ do 8.00 hodiny.

      Podľa zistených počtov žiakov vydá SŠÚ usmernenie o otváraní škôl v meste Šaľa.

     • Jarné prázdniny

     • Posledný deň vyučovania pred jarými prázdninami:  26. február 2021 / piatok /

      Termín jarných prázdnin:  1. marec  -  5. marec 2021

      Začiatok vyučovania po prázdninách: 8. marec 2021 / pondelok /

     • Oznam pre rodičov

     • Aktuálne údaje COVID automatu platné od pondelka budúceho týždňa, t. j. 22. februára 2021:

      Školy v meste Šaľa nebudeme môcť otvoriť.

      Budeme pracovať v už nastavenom režime dištančného vzdelávania..

     • Poďakovanie

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

           v tomto týždni ste sa dozvedeli výsledky nášho spoločného polročného úsilia. Spojili sme všetky sily a obrovské chcenie, aby sme čo najlepšie zvládli tak náročné obdobie. So žiakmi 2. stupňa sme sa mohli v tomto školskom roku v škole stretávať len veľmi krátko. Od 26. októbra 2020 pracovali dištančne, bez sociálnych kontaktov, bez možnosti absolvovať všetky naplánované exkurzie, výchovné koncerty, výlety, súťaže, olympiády a mnohé iné zaujímavé akcie. 11. januára 2021 sa k dištančnej forme vzdelávania pridali aj žiaci 1. stupňa.

          Ťažké to majú naši najmenší, prváci. Pred rokom sa ešte bezstarostne hrali a dnes už poctivo sedia pri monitoroch, čítajú, píšu a riešia prvé slovné úlohy. Bez Vás, milí rodičia, by sme to my, učitelia, nezvládli, a to nielen v 1. ročníku.

          V tomto týždni sme tiež chceli stáť pred Vašimi deťmi v triedach a hodnotiť 1. polrok školského roka 2020/2021. Je nám to rovnako ľúto ako Vám, naši žiaci, rodičia, že dnes nás vidíte a počujete opäť len z našich domovov a prihovárame sa Vám vo virtuálnom svete. Ten reálny nás čaká, keď tu bude bezpečnejšie a zdravšie. Tešili sme sa, že sa stretneme už 8. februára, žiaľ, situácia v našom meste je tak vážna, že návrat žiakov do školy sa musel odložiť o ďalší týždeň. Snáď to vyjde 15. februára.

           Vážení rodičia, kolegyne, kolegovia, milí žiaci, ďakujem Vám za maximálne nasadenie, veľkú snahu, trpezlivosť a za ochotu znášať a prijímať všetky tie zmeny, ktoré sa dejú okolo nás. Prajem Vám najmä pevné zdravie, zdravie Vašim blízkym a pevne verím, že sa už čoskoro stretneme v našej škole.

                                                                                             Mgr. Ján Minár, riaditeľ školy

     • Šaľa školy neotvorí

     • V našom meste sme po dvoch testovaniach a na víkend pripravujeme tretie. Napriek tomu sa nám nedarínákaze nasadiť „opraty“. Počet obyvateľov nakazených koronou kriticky narastá. Podniky začínajú mať problémy s personálom a choroba sa nevyhýba ani verejným inštitúciám a ani učiteľom, lekárom a ďalšímdôležitým častiam spoločnosti. V stredu vláda rozhodla, že zmení Covidsemafor a umožníotvoriť školy aj v pandémiou najviac postihnutých častiach Slovenska. Svoje stanovisko by k tomuto mali ešte vydať aj regionálne úrady verejného zdravotníctva. Do tejto chvíle, teda štvrtok poobede takéto stanovisko nemáme. Po porade so školským úradom aj s riaditeľmi škôl, školy v pondelok 8. februára neotvoríme.Našim cieľom nesmie byť neuvážené otvorenie škôl, ani vytváranie iných príležitostí  pre masívne šírenie nákazy. Rovnako materské školy. V súčasnostisú otvorené pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a ich plné fungovanie najmenej o týždeň odložíme.

      V tejto súvislosti sa na mňa dnes listom obrátilo aj desať lekárov pre deti a dorast z nášho okresu s prosbou, aby sme v tejto situácii neotvorili materské školy v plnom režime.

      Nie je to jednoduché rozhodovanie a naozaj som vďačný lekárom, učiteľom základných aj materských škôl a aj ďalším zainteresovaným, že sa k tomu postavili veľmi zodpovedne. Všetci by sme boli najradšej, keby sme v pondelok mohli deti poslať do škôl, ale nie za cenu, že ich ohrozíme a ohrozíme aj rodičov, či zamestnancov týchto inštitúcií.Verím, že najbližšie dni nám umožnia prijať od 15. februára iné rozhodnutie, ale 8. februára v meste Šaľa materské školy ani základné školy neotvoríme.

      Od 8. februára teda budú materské školy naďalej fungovať ako doteraz, teda pre deti rodičov pracujúcich  v kritickej infraštruktúre a rovnako bude fungovať  aj školský klub detí na základnej škole Ľ. Štúra tak ako doteraz.

      Mgr. Jozef Belický, primátor mesta

     • Oznam pre rodičov žiakov 1. stupňa ZŠ

     • Vážení rodičia, dlho sme čakali na chvíľu, kedy sa budú môcť vrátiť opäť do školy, pretože deti potrebujú plnohodnotnú prezenčnú výučbu, aby si škola plnila svoje poslanie.

      Žiaci 1. stupňa základných škôl sa od 8. februára môžu vrátiť do škôl. Zatiaľ však musíme čakať na rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre / ďalej len RVÚZ /, kde sa v týchto chvíľach rozhoduje o návrate detí do škôl v Šali, ktorá sa, žiaľ, nachádza v čiernej zóne. RVÚZ má na rozhodnutie 24 hodín, preto musíme čakať na konečné rozhodnutie.

      O všetkom Vás budeme priebežne informovať  hneď po získaní nových informácií.

     • Výpis hodnotenia za 1. polrok 2020/2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      výpis klasifikácie a slovného hodnotenia za 1. polrok školského roka 2020/2021 Vám bol zaslaný elektronicky prostredníctvom rodičovského konta v Edupage.

      Ako sa k výpisu dostanete?

      Dostali ste správu aplikácie EduPage. Kliknutím na túto správu systém zobrazí informáciu o Výpise známok/hodnotenia a ponúkne možnosť stiahnuť si výpis. Následne je potrebné stlačiť tlačidlo Podpísať, aby mala škola spätnú väzbu, že rodičia výpis videli. Výpis bude naďalej k dispozícii v príslušnom polroku. Tlačidlo Podpísať sa nachádza len v rodičovskom konte. Ak ste prihlásený ako žiak, toto tlačidlo nevidíte. Vydanie písomného výpisu polročného hodnotenia je možné po písomnom požiadaní zákonného zástupcu a následne prevzatí osobne v dobe návratu žiakov do škôl, prípadne podľa dohody.