• UZATVORENIE ŠKOLY

     • Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu zo dňa 12. marca 2020 budú  v Šali od pondelka 16. marca 2020 zatvorené všetky základné školy,  materské školy, ZUŠ a CVČ. Žiaci sa vrátia do škôl a školských zariadení 30. marca 2020.

      Cieľom tohto opatrenia je ochrana zdravia detí, žiakov, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. Rodičom a žiakom odporúčame, aby dodržiavali karanténne opatrenia a nezdržiavali sa na úradoch a v priestoroch s veľkými skupinami ľudí.

     • USMERNENIE ZŠ PRE RODIČOV

     • Usmernenie  k šíreniu koronavírusu

      Upozorňujeme rodičov, aby dodržiavali všeobecné preventívne ochranné opatrenia a usmernenia MŠVVaŠ  a posielali svoje deti od hlavného vchodu do ostatných priestorov školy samé.

      Taktiež upozorňujeme rodičov, aby počítali s rizikom zatvorenia školy v závislosti od šírenia koronavírusu.

       

     • WORKSHOP

     • Dňa 5. 3. 2020 navštívilo našu školu občianske združenie Aj Ty v IT, ktoré pomáha zvedavým dievčatám odhaliť krásy a možnosti nových technológií.  Venuje sa práci s dievčatami od 8 rokov, cez stredné školy až po špeciálne vzdelávacie programy určené pre dospelé ženy, ktorých cieľom je pomôcť im rozbehnúť kariéru v IT sfére. Dievčatá z 5. ročníka mali tak možnosť vyskúšať si bezplatný praktický workshop programovania s malým šikovným robotom – OZOBOTom.

     • Zápis do 1. ročníka základnej školy

     • Oznamujeme rodičom, že zápis detí do prvého ročníka základnej školy sa uskutoční  v dňoch od 6. apríla do  8. apríla 2020 vždy v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod. (pondelok, utorok a streda) v budove Základnej školy Jána Hollého v Šali (v triedach 1. a 2. ročníka v bloku B na prízemí). Všetkých rodičov budúcich prváčikov srdečne pozývame a vopred ďakujeme za prejavenú dôveru.

     • Darovanie 2 % zaplatenej dane

     • Vážení rodičia,

      zákon č. 595/2003 Z. z. Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní  nášmu Rodičovskému združeniu ZŠ Jána Hollého Šaľa. Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, tlačivá si môžete vyzdvihnúť u triednych učiteľov, prípadne u vedenia školy. Všetkým, ktorí sa rozhodnú darovať 2 % dane z príjmu našej škole vopred ďakujeme. Pomôžete tým obohatiť výchovno-vzdelávací proces o nové pomôcky, prístroje, počítače a skvalitniť organizáciu rôznych súťaží, olympiád, lyžiarskeho výcviku, školy v prírode a mnohých ďalších podujatí, ktoré organizuje naša škola.

     • Dejepisná olympiáda

     • Dňa 14. februára 2020 sa konalo okresné kolo dejepisnej olympiády pre žiakom základných škôl a príslušných ročníkov OG.

      Výborné  výsledky dosiahli aj žiaci našej školy. Filip Ďurík, žiak 6. A triedy vo svojej  kategórii F obsadil 2. miesto a Dominik Nagy, žiak 7. A triedy 3. miesto.

      Žiakov pripravovala pani učiteľka Mgr. Veronika Štabrňáková.

     • Majstrovstvá okresu žiakov vo volejbale

     • Po úspechu žiakov ZŠ Jána Hollého vo volejbale na Majstrovstvách okresu Šaľa, ktoré organizovala naša škola a naši žiaci obsadili 1. miesto zopakovali tento úspech aj dievčatá. Po výborných výkonoch obsadili tiež 1. miesto a zabezpečili postup na Majstrovstvá Nitrianskeho kraja. Dievčatá  pripravovala pani učiteľka Mgr. Mariana Lehocká.

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 15. januára 2020 sa konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku pre žiakov
      základných škôl a príslušných ročníkov OG.
      Vynikajúci výsledok dosiahol žiak našej školy, Tomáš Vallo z 9. ročníka, ktorý vo svojej
      kategórii 1B obsadil prvé miesto a postúpil do krajského kola.
      Žiaka pripravovala pani učiteľka Mgr. Helena Mesárošová.
      Víťazovi blahoželáme a želáme veľa úspechov v krajskom kole.

     • Noc pokusov – prečo sa v noci v ZŠ Jána Hollého svietilo?

     • Ak chceme, aby naša krajina napredovala, je teda nevyhnutné pestovať správne prírodovedné povedomie mladých ľudí a hlavne jej priaznivému postoju, jej ochote učiť sa.

      Aj naša škola  sa aktívne zapojila do aktivít zameraných na podporu popularizácie vedy a techniky. Žiaci, ktorí sa chceli dozvedieť viac o rôznych fyzikálnych a chemických javoch  sa z 8. novembra na 9. novembra 2019 zúčastnili na projektovej noci. Ich pedagógovia, Mgr. Martina Sklenárová a Mgr. Monika Hanáková, PhD. sa zhostili úlohy kúzelníkov.

      Celý večer sa niesol v znamení experimentov, zábavy a prekvapivých momentov. Šľahali plamene, horeli ruky, tiekli zvláštne kvapaliny a to všetko v súlade s ich bezpečnosťou. Odborná učebňa fyziky sa v túto noc premenila na vedecký stánok. Predmety všedných školských dní vystriedali neznáme prírodovedné pomôcky či efektné pokusy. 

      Bola to naozaj veľmi zvláštna noc. Medzi premiestňovaním sa do učební sa sem-tam mihli tajuplné postavy alebo sme začuli čudné zvuky. Všetci žiaci mali na sebe plášť neviditeľnosti. Ochranu nad nimi vykonávali múdre sovy v podobe pani učiteliek.

      Technika v súčinnosti s vedou predstavuje fenomén, ktorý sprevádza človeka počas celého jeho života a ovplyvňuje významnú časť sveta, v ktorom žije. Sme si toho vedomí aj my, učitelia, a preto sa snažíme u žiakov vzbudzovať záujem o tieto disciplíny aj takýmto netradičným spôsobom. Vieme, že pre vedu a techniku nenadchneme všetkých žiakov, ale ak sa nám to podarí aspoň u niekoľkých, budeme vedieť, že táto misia mala úspech.

     • Informatický BOBOR

     • V dňoch 11.- 15. novembra 2019sa žiaci 3.-9. ročníka našej školy zúčastnili celoslovenskej súťaže iBOBOR. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie  u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.                    Naša škola sa zapojila do tejto súťaže už niekoľkýkrát. Koordinátorom súťaže bola Mgr. Martina Sklenárová, učiteľka informatiky. Vo vyhlásenom súťažnom dni  sa  žiaci prihlásili do súťažného systému iBobor svojim kódom a v priebehu 40 minút vyplnili  on-line súťažný test. Každý žiak pracoval samostatne na počítači v škole. Každý účastník sa dozvedel počet bodov ihneď po skončení testu. Súťaž bola pre žiakov poučná a zaujímavá. V budúcom školskom roku by sme sa chceli súťaže zúčastniť vo väčšom počte súťažiacich.

      Z celkového počtu 80 súťažiacich žiakov bolo 38 úspešných riešiteľov. Svoje schopnosti si môžu žiaci overiť aj nesúťažne počas celého roka na stránke www.ibobor.sk, kde je pre nich sprístupnený archív súťažných úloh z minulých školských rokov.

     • Zatúlané psíky Šaľa na ZŠ J. Hollého v Šali

     • Pri príležitosti Svetového dňa zvierat prebehla 4.11.2019 u nás na škole prednáška OZ Zatúlané psíky Šaľa. Prednáška bola zameraná na starostlivosť o psíkov z hľadiska výživy , veterinárneho ošetrenia, deti sa dozvedeli o práci a živote v útulku, získali informácie čo robiť, keď nájdu potulujúceho sa alebo zraneného psíka, bol im predstavený zákon  „Zviera nie je vec“ . 

      Akcia bola spojená s finančnou zbierkou zameranou na pomoc psíkom v núdzi, mnohí podporili útulok zakúpením si rôznych predmetov s logom „Zatúlané psíky Šaľa“.

      Zároveň prebehla materiálna zbierka - do útulku vďaka nej pribudli deky, misky na potravu, 

      vodítka , gumené a plyšové hračky, loptičky, plyšáky, rôzne pamlsky a  krmivá.

       

      Touto cestou sa chceme poďakovať p. Gitke Hanovej - predsedkyni OZ Zatúlané psíky Šaľa, ktorá akciu podporila a umožnila, aby prednáška prebehla, zároveň Mirabelke, Kristínke, Evke a Alenke, ktoré nám  v príjemnej atmosfére predstavili činnosť útulku.

       

      Zároveň chceme poďakovať rodičom, deťom, pedagógom, ktorí finančnou, či materiálnou formou pomoci prispeli na chod útulku.

       

      Žiaci ZŠ Jána Hollého podporili OZ Zatúlané psíky Šaľa sumou 406,36 eur.

       

     • Biela pastelka

     • V septembri 2019 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizovala verejnú zbierku Biela pastelka a ZŠ Jána Hollého sa tejto zbierky každoročne zúčastňuje. V tomto ročníku sa nám podarilo vyzbierať 181,51,- €.

      biela_pastelka(1).pdf​​​​​​​

     • ZBER PAPIERA

     • V dňoch 7. – 11. októbra 2019  organizuje

      Základná škola  Jána Hollého

      ZBER  PAPIERA.

      Firma Zberné suroviny Galanta pristaví na tieto dni kontajner, pri ktorom bude zabezpečená  organizácia zberu (ukladanie do kontajnera zabezpečí služba na vrátnici, vždy od 7.00 hod do 17.00 hod.).

      Žiaci (aj triedy), ktorí nazbierajú najviac kilogramov papiera, budú ocenení vecnými cenami a diplomom.

     • Deň narcisov

     • Deň narcisov je verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už po 23.- krát. Ulice miest a obcí sa zaplavili žltými narcismi. Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov sme vyslali onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a majú našu podporu.

             Ani pedagógovia a žiaci našej školy neostali ľahostajní k  tejto prospešnej akcii. Deň narcisov organizuje naša škola tradične každý rok.

             Realizácia zbierky začala hneď ráno na pôde našej školy, kde do zbierky prispievali zamestnanci, žiaci a rodičia počas príchodu do školy. Zbierka pokračovala v uliciach mestskej časti Veča. Celú akciu organizačne zabezpečovali pani učiteľky Prváková a Štabrňáková spolu so žiakmi 9.b triedy.

              Vyzbieraná suma 566,90 € bola zaslaná dňa      11. 4. 2019 na účet Dňa narcisov zriadený v Slovenskej sporiteľni, a.s.  

                                                                       Ďakujeme!