• Informácie pre rodičov Školský rok 2020/2021

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2. septembra 2020 /streda/o 8.00 hod. v triedach.

      Do budovy školy nebudú môcť vstupovať rodičia, okrem žiakov 1. ročníka, s ktorými môže prísť na otvorenie školského roka  jeden z rodičov.

      Po slávnostnom otvorení školského roka opustia všetci žiaci budovu školy a pôjdu domov.

      Od 2.-14. septembra je povinné nosenie rúšok v triedach pre žiakov 2. stupňa, žiaci 1. stupňa

      v triedach rúška nebudú nosiť

      V ostatných priestoroch školy a pri presunoch sú rúška povinné, preto každý žiak bude prichádzať do školy s 2 rúškami a jednorazovými papierovými servítkami.

      Dňa 3.-4. septembra 2020 /štvrtok, piatok/ bude vyučovanie skrátené na 4 vyučovacie hodiny.

      V týždni od 7.-11. septembra sa bude vyučovať podľa rozvrhu, vyučovacie hodiny budú skrátené na 30 minút.

      Do 14. septembra 2020 nebude v prevádzke ranný klub detí, pretože sa nemôžu miešať do skupín žiaci rôznych tried

      Do 20. septembra sa nebude využívať telocvičňa a posilňovňa.

      Do 14. septembra nebudeme žiakov spájať do skupín ani pri vyučovaní NBV, ETV, ANJ, NEJ, RUJ, INF, TECH, TŠV.

      Do školy budú vstupovať žiaci 2 vchodmi: 1.-2. ročník bočných vchodom z átria a 3.-9. ročník hlavným vchodom.

      Do 14. septembra bude prebiehať ranný filter – meranie teploty, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk.

      V sociálnych zariadeniach sú k dispozícii tekuté mydlá a boxy s papierovými utierkami.

      Všetky informácie budete mať operatívne zverejňované na webovej stránke školy podľa pokynov MŠ, RÚVZ a KŠ.

       

       

                                                                      Mgr. Ján Minár, riaditeľ školy

     • Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

     • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

     • Poďakovanie

     • Vážení rodičia,

      skončil sa školský rok, aký nezažil ešte nikto z nás. Jeho druhá polovica sa nestihla ani rozbehnúť a zrazu sa život nielen u nás, ale takmer na celom svete zastavil.

      Zasiahla nás epidémia, ktorá narušila náš bežný život vo všetkých oblastiach. Školy sa zatvorili a panie učiteľky a páni učitelia hľadali nové spôsoby a metódy práce, aby mohli žiaci pokračovať v získavaní vedomostí. Rodičia sa stali učiteľmi, pomáhali svojim deťom pri dištančnom domácom vzdelávaní.

      V tomto náročnom období sa Vám chceme veľmi pekne poďakovať  za pomoc nám učiteľom pri domácej výučbe žiakov našej školy. Uvedomujeme si, že pri vyučovaní detí doma,  pri ich usmerňovaní a pomáhaní im zvládnuť túto ťažkú situáciu,  bola ťarcha aj na Vás. 

      Veľmi to oceňujeme  a ĎAKUJEME za Vašu pomoc. Našou prvoradou úlohou v novom školskom roku bude čo najefektívnejšie dobehnúť vymeškané obdobie.

           Osobný kontakt so žiakmi a rodičmi  je pri vyučovaní veľmi dôležitý. To sme zistili všetci. Učitelia, rodičia i žiaci. Ani tá najmodernejšia technológia ho nikdy nedokáže nahradiť. Všetci si želáme, aby sme sa  2. septembra 2020 stretli v našej škole a aby nám nechýbali spoločné zážitky, kamaráti, ale aj panie učiteľky, páni učitelia, skrátka bežný školský život.

       

       

                            Ďakujeme!                                    Kolektív ZŠ Jána Hollého Šaľa

       

     • RODIČOM BUDÚCICH PRVÁKOV

     • Vážení rodičia,

      ďakujeme  Vám za dôveru, ktorú  ste preukázali tým, že  ste  svoje dieťa prihlásili do prvého

      ročníka v našej škole. Chceli by sme Vám pomôcť aspoň tým, že Vám poskytneme základné

      informácie, ktoré bude Vaše dieťa potrebovať pri nástupe do školy.

             

      K začiatku školského roka bude Vaše dieťa potrebovať nasledovné pomôcky:

      • Prezuvky ( nie s čiernou podrážkou )
      • hygienické vrecko (uterák, toaletný papier, balíček papierových vreckoviek, tekuté mydlo)
      • telocvičný úbor
      • ceruzky č. 2, pero PILOT
      • 2 štetce  ( okrúhly a plochý )
      • Strúhadlo s nádobkou
      • nožničky s okrúhlym hrotom
      • súpravu farebných papierov
      • lepidlo – tuhé KINstick
      • mastný pastel ( voskovky )
      • vysúvacie farebné ceruzky
      • vodové farby
      • obrus z PVC  ( na lavicu )
      • 40 výkresov ( formát A4 )
      • 10 výkresov ( formát A3 ) – pomôcky na VYV vložiť do krabice – nie veľkej , okrem výkresov
      • tvrdé dosky na zošity
      • zošity: 624 alebo 644 ( zápisníky )    2 ks
      1. s pomocnou linajkou -  5 ks

      513  -  2 ks

      520  -  2 ks   

      Všetky pomôcky je potrebné podpísať, zošity podpísať menom do 2. riadku                     

      Podrobné  informácie  o  začiatku   a   priebehu  školského  roka   a   vyučovania,  o  možnosti

      navštevovať   záujmové  krúžky, jazykové  vyučovanie, ako aj o iných aktivitách našej školy sa dozviete z informačného materiálu, ktorý obdržíte v prvý deň nástupu detí do školy.

      V  čase  mimo vyučovania máte  možnosť  umiestniť  Vaše  dieťa  v   školskom  klube  detí.

      Prevádzka školského klubu je od 6.30  hod. do 17.00 hod. Mesačný poplatok  na  úhradu za

      pobyt v školskom klube je 10 € (uvedená suma platí podľa VZN pre všetky ZŠ v meste Šaľa).

      Školská jedáleň pri ZŠ poskytuje žiakom možnosť stravovania ( platba poštovou poukážkou alebo bezhotovostne prevodom na účet do ŠJ).

      Jedálny lístok je zostavovaný podľa platných stravných noriem.

      V prípade záujmu o stravovanie v ŠJ  - bližšie informácie podá vedúca ŠJ p. Mihalovičová na tel. č. 0948 470 809.

      Cena stravnej jednotky:  I. stupeň  ( 1.-4. ročník )  1,15 €

                                             II. stupeň (  5.-9. ročník )  1,23 €

       

      Kontakt so školou:  tel. č.   771 5666    / ústredňa /

                                                 771 3839   / riaditeľ / 

                        E mail:  skola@zshollehosala.sk

                                     director@zshollehosala.sk

              Web. adresa:  www.zshollehosala.edupage.org

       

     • Ocenení žiaci ZŠ Jána Hollého v školskom roku 2019/2020

     • Ocenenie „Žiak roka“ bolo udelené:

       

      Sofii Blehovej

       za priemer známok 1,0 ku koncu školského roka,

      za vzorné vystupovanie v škole a na verejnosti

      a za 2. miesto v okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka

       

      Emme Kališovej

       za priemer známok 1,0 ku koncu školského roka,

      za vzorné vystupovanie v škole a na verejnosti

      a za 3. miesto v krajskom kole súťaže Čo vieš o hviezdach

       

      Natálii Peťovskej

       za priemer známok 1,0 ku koncu školského roka,

      za vzorné vystupovanie v škole a na verejnosti

      a za úspešné riešenie okresného kola geografickej olympiády

       

      Olívii Molnárovej

       za priemer známok 1,0 ku koncu školského roka,

      za vzorné vystupovanie v škole a na verejnosti,

       za úspešné riešenie okresného a krajského kola chemickej olympiády,

       za výbornú prácu vo výtvarnej výchove, kreativitu a úspešnú reprezentáciu školy vo výtvarných súťažiach

       

      Samuelovi Straňákovi

       za priemer známok 1,0 ku koncu školského roka,

      za vzorné vystupovanie v škole a na verejnosti

      a za 4. miesto v okresnom kole matematickej olympiády

       

      Matejovi Krajčovičovi

       za priemer známok 1,0 ku koncu školského roka,

      za vzorné vystupovanie v škole a na verejnosti

      a za 1. miesto v okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko

       

      Eme Felixovej

       za priemer známok 1,0 ku koncu školského roka,

      za vzorné vystupovanie v škole a na verejnosti

      a za úspešné riešenie okresného a krajského kola chemickej olympiády

       

      Ocenenie „Úspešný žiak“ bolo udelené:

       

      Filipovi Ďuríkovi

       za priemer známok do 1,3 ku koncu školského roka,

      za vzorné vystupovanie v škole a na verejnosti

      a za 2. miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády 

       

      Veronike Žolnaiovej

       za priemer známok do 1,3 ku koncu školského roka,

      za vzorné vystupovanie v škole a na verejnosti

      a za úspešné riešenie súťaže Čo vieš o hviezdach v krajskom kole 

       

      René Uharčekovi

       za priemer známok do 1,3 ku koncu školského roka,

      za vzorné vystupovanie v škole a na verejnosti

      a za 2. miesto v okresnom kole matematickej olympiády 

       

      Ocenenie „Pochvalné uznanie“ bolo udelené:

       

      Tomášovi Vallovi

       za vzorné vystupovanie v škole a na verejnosti,

       za 1. miesto v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1B

      a za úspešné riešenie olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1B v krajskom kole

       

      Adamovi Bozsakymu

       za vzorné vystupovanie v škole a na verejnosti,

       za 2. miesto v okresnom kole súťaže Čo vieš o hviezdach

      a za úspešné riešenie v krajskom kole súťaže Čo vieš o hviezdach

       

      Dominikovi Nagyovi

       za vzorné vystupovanie v škole a na verejnosti

       a za 3. miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády

       

       

     • ŽIACI 6. - 9. ROČNÍKA POZOR!

     • Nástup žiakov 6. – 9. ročníka do školy od 22.6.2020.

      Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná.

      Žiaci prichádzajú do školy priebežne od 8.15 do 8.30.

      Po dezinfekcii rúk idú do svojich tried.

      Pri vstupe do budovy školy im bude náhodným výberom meraná teplota.

      V triede odovzdajú učiteľovi vyplnené Vyhlásenie (formulár je zverejnený na stránke školy).

      Ak žiak nebude mať so sebou Vyhlásenie, do budovy školy nebude môcť vstúpiť. Je však možnosť si ho vyplniťpriamo v škole, kde budú pre zákonných zástupcov pripravené tlačivá.

      Činnosť žiakov bude prebiehať podľa plánu v dvoch vyučovacích blokoch, s ktorým ich oboznámia po príchode triedni učitelia, do 11:40.

      Obedy budú vydávané len tým žiakom, ktorí sa zúčastnia na vyučovacom procese od 11.40 do 14:00.

       

       

     • Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (16. 6. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedu 1. A., 1. B. a informácie z predmetov:

      DEJEPIS – triedy: 6. A., 6. B., 8. A., 8. B.

      CHÉMIA – triedy: 7. B., 8. A., 8. B.

      MATEMATIKA – trieda: 5. B.

      ANGLICKÝ JAZYK – triedy: 3. A., 3. B. (skupina p. uč. Hanákovej), 4. A.

      FYZIKA – triedy: 6. A., 6. B., 7. A., 7. B., 8. A., 8. B., 9. A., 9. B.

     • Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (15. 6. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedu 1. A., 1. B. a informácie z predmetu:

      MATEMATIKA – triedy: 5. A., 6. A., 6. B., 9. A.

      BIOLÓGIA – triedy: 5. A., 5. B., 6. A., 6. B., 7. A., 7. B., 8. A., 8. B., 9. A., 9. B.

      GEOGRAFIA – triedy: 5. A., 5. B., 9. A., 9. B.

      FYZIKA – triedy: 6. A., 6. B., 7. A., 7. B., 8. A., 8. B.

     • Aktualizácia modulu ZADANIA A ÚLOHY (14. 6. 2020)

     • V module boli aktualizované informácie pre triedu 3. A., 3. B. a informácie z predmetu:

      ANGLICKÝ JAZYK – triedy: 3. A., 4. B., 5. A., 6. A., 7. A., 8. A., 9. A., 9. B.

      MATEMATIKA – triedy: 7. B., 8. B., 9. A., 9. B.

      CHÉMIA – triedy: 9. A., 9. B.