• AKTUÁLNE: Opatrenia v školstve platné od 1. novembra

     • 1.11. 2020 - Počas víkendu prebehlo na Slovensku celoplošné testovanie a viacero otázok týkajúcich sa nástupu do škôl do poslednej chvíle nebolo zodpovedaných. Na základe novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva a uznesenia vlády vydal minister školstva Branislav Gröhling usmernenia  k nástupu do školy platné od 1.novembra do 9 novembra.

      Plné znenie TU:

      opatrenia_od_1._novembra.pdf

     • Informácia pre rodičov žiakov 1. stupňa ZŠ

     • Riaditeľské voľno COVID-19

            Základná  škola  Jána Hollého v Šali, v  zastúpení riaditeľom školy,  Mgr. Jánom Minárom, Vás informuje o poskytnutí riaditeľského voľna COVID-19 pre žiakov 1.- 4. ročníka ZŠ na dni 03.11. – 05.11. 2020.

            Na 1. stupni ZŠ vyučuje v školskom roku 2020/2021  9 pedagogických zamestnancov, z ktorých sa po celoplošnom testovaní na COVID-19 môžu zapojiť do vyučovacieho procesu v škole  len 3 pedagogickí zamestnanci, či už z dôvodu nútenej alebo dobrovoľnej karantény. Pribúdajú nám aj pozitívne testovaní členovia rodiny žiakov. ZŠ nevie zabezpečiť plynulú prevádzku, a to nielen v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj školského klubu detí.

           ZŠ Jána Hollého preto mimoriadne prerušuje prezenčné vyučovanie v škole a prechádza na dištančné vzdelávanie pre celý prvý stupeň ZŠ.

          Žiaci sú povinní sa zúčastňovať dištančného vzdelávania, nie sú oslobodení od výchovno-vzdelávacieho procesu ako v prípade klasického riaditeľského voľna,  ktoré sa udeľuje z iných dôvodov.

       

     • Oznam pre verejnosť

     • Celoplošné testovanie

      Vážení občania, Vážení rodičia, milí žiaci,

      v Základnej škole Jána Hollého budú zriadené 2 odberné miesta k celoplošnému testovaniu:

      Veľká telocvičňa – prístup  k odbernému miestu bude cez bránu vedľa školskej jedálne a telocvične

      Átrium – medzi pavilónom B a C, kde sa učia žiaci 1. a 2. stupňa - prístup  k odbernému miestu bude cez zadnú bránu – odbery sa budú robiť z priestorov šatní žiakov 2. stupňa.

      Kto príde autom, môže parkovať na priľahlej betónovej ploche.

      Hlavná brána – vstup do areálu školy bude kvôli bezpečnosti uzamknutá.

     • Oznamy pre rodičov žiakov 1. stupňa

     • Zákonný zástupca žiaka 1. stupňa základnej školy, ktoré navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Základná škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.

       

      Žiaci 1. stupňa základnej školy, ktorí majú nad 10 rokov a nevedia sa preukázať negatívnym výsledkom RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19 sa  nemôžu  zúčastňovať prezenčnej výučby.

       

      Žiaci 1. stupňa, ktorých rodinní príslušníci žijúci v spoločnej domácnosti budú v karanténe, či už z dôvodu pozitívneho testu, alebo sa neboli testovať,  nemôžu sa zúčastňovať prezenčnej výučby.

       

      Ďalej oznamujeme rodičom, že v prípade, ak nebudeme schopní zabezpečiť prezenčnú výučbu, či už z dôvodu, že pedagogickí zamestnanci sa nepôjdu testovať, alebo budú pozitívni oni, prípadne ich rodinní príslušníci žijúci v spoločnej domácnosti, riaditeľ školy udelí

      riaditeľské voľno na 3 dni

       od 3. novembra do 5. novembra 2020.

      v dňoch 30.10., 2.11., 6.11. a 9.11. sú jesenné prázdniny.

       

      To, že riaditeľské voľno bude udelené sa dozviete až v nedeľu večer 1.11. prípadne v pondelok ráno 2.11., kedy bude riaditeľ školy oboznámený od  pedagogických zamestnancov /na základe ich slobodného rozhodnutia, či budú v dobrovoľnej karanténe, ale v karanténe musia byť na základe pozitívnych testov/ , a či bude vedieť zabezpečiť prevádzku školy.

       

     • Oznam pre rodičov žiakov 5.-9. ročníka

     • ROZHODNUTIE  MŠVVaŠ

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

      S účinnosťou od 26. októbra 2020 až do odvolania sa v prevádzke zariadení školského stravovania  neumožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov v piatom až deviatom ročníkuzákladných škôl.

      Stravu môžu od pondelka, 26. októbra 2020, konzumovať len žiaci 1.-4. ročníka, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vzdelávania.

     • Dištančné vzdelávanie – od 26.10.2020 do 27.11.2020

     • Žiaci 5.-9. ročníka

      Dištančná forma vzdelávania bude prebiehať:

      -formou elektronickej komunikácie žiakov s pedagogickými zamestnancami školy

      -prostredníctvom školského portálu edupage a www.bezkriedy.sk, sociálnych sietí,  telefonicky, mailom

      -formou komunikácie žiakov doručením tlačených materiálov a PL – pre zadania si budú žiaci môcť prísť každú stredu od 8.00 – 10.00 hod.

      Ďalšie pokyny:

      -učitelia budú zadávať žiakom úlohy 1 x týždenne v pondelok do 10.00 hod.

      -žiaci sú   povinní komunikovať s učiteľmi a rešpektovať ich pokyny, sú povinní študovať zadané materiály, vypracovať zadania a posielať učiteľom výsledky riešení a pod.

      -učiteľ poskytne žiakom primeranú spätnú väzbu vo forme slovného zhodnotenia alebo jednoduchých pravidiel – triedni učitelia budú monitorovať stav dištančnej formy vzdelávania vo svojej triede, komunikovať, spolupracovať  s ostatnými vyučujúcimi a v rámci možností riešiť problémy spoločne

      -v prípade neodkladných problémov týkajúcich sa vzdelávania sú žiaci povinní kontaktovať svojho triedneho učiteľa, resp. konkrétneho vyučujúceho

      -žiaka, ktorý nebude reagovať na dištančné vzdelávanie, budeme  kontaktovať zákonného zástupcu a určíme ďalší postup

      -žiaci aj učitelia  budú každý deň kontrolovať svoju e-mailovú schránku a sledovať aktualizácie na edupage, resp. webovej stránke

       

     • Oznam pre rodičov Prezenčné vzdelávanie – od 26.10.2020 do 27.11.2020

     • Žiaci 1. stupňa

      Budú sa vzdelávať v škole:

      Rozvrh  hodín:

       -4 hodiny denne

       -20 hodín týždenne

      -Triedy sa nebudú deliť na skupiny, vzdelávanie v štandardnom režime

      -Telesná a športová výchova a hudobná výchova budú začlenené do hlavných vzdelávacích oblastí

      -V pondelok dostanú žiaci pripravený rozvrh od triednych učiteliek na celé obdobie od 26.10. do 27.11.

      - V pondelok bude rozvrh zverejnený na webovej stránke školy

      Školský klub detí

      -Ranný klub nebudeme prevádzkovať

      -4 oddelenia budú pracovať v štandardnom režime

      -Prevádzka popoludňajšieho klubu detí bude do 15.30 hod.

      Ak by sa pristúpilo k dištančnému vzdelávaniu na 1. stupni

      Rozvrh – dištančne

      -1.-3. roč. - 10 hod/týždeň

      -4.roč.  - 12 hod/týždeň

      -vzdelávacia oblasť jazyk a komunikácia bude zaradená do rozvrhu každý deň

      -rozvrhy budú k dispozícii na webovej stránke školy

     • Oznam pre rodičov

     • Na základe odporúčaní a usmernení v čase pandémie COVID-19 oznamujeme, že ranný školský klub detí nebudeme od 14. októbra 2020 prevádzkovať až do odvolania.

      Poobedný školský klub detí budeme prevádzkovať aj naďalej, keďže je minimalizované premiešavanie žiakov z rôznych tried.

      /V rannom školskom klube dochádza k premiešavaniu žiakov až z 9 tried /.

     • Európsky deň jazykov

     • ,Cieľom EDJ je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť celej Európe.

      Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001.

      Žiaci a vyučujúci našej školy si pripomenuli tento významný deň zhotovením plagátov európskych krajín.

      Pozývame Vás, milí návštevníci našej školskej webovej stránky, na prehliadku všetkých prác do galérie.

      5.A   Poľsko, Švédsko

      5.B  Francúzsko, Rakúsko

      6.A  Maďarsko, Írsko

      6.B  Cyprus, Belgicko

      7.A  Grécko, Lotyšsko

      7.B  Česko, Taliansko

      8.A  Litva, Švédsko

      8.B  Nemecko, Holandsko

      9.A  Španielsko, Malta

      9.B  Rumunsko, Slovinsko.

     • Biela pastelka

     • Základná škola Jána Hollého v Šali, tak ako každý rok, aj v tomto školskom roku sa zapojila do spolupráce pri organizovaní verejnej zbierky Biela pastelka 2020 určenej na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím. Počas hlavného zbierkového dňa,  18. septembra 2020, sme vyzbierali 222,03 €.

      Poďakovanie patrí pani učiteľke Mgr. Márii Polákovej, ktorá spolu s dievčatami z 9.B triedy celú akciu organizovala a aj takýmto spôsobom sme sa snažili skvalitniť život našich slabozrakých spoluobčanov.

      Biela_pastelka.pdf