• Oznam pre rodičov žiakov 2.B triedy

     • Žiaci sa vrátia do školy dňa 12.11.2020 / štvrtok /, po uplynutí karantény, v ktorej bol triedny učiteľ.

      Rozvrh je zverejnený na webovej stránke školy a v systéme EduPage. Zastupovanie za triedneho učiteľa je zabezpečené.

      Nezabudnite priniesť Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, platné od 8.11.2020.

      Vyhlásenie o bezinfekčnosti TU

      Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu(1).pdf​​​​​​​

     • Oznam pre rodičov žiakov 1. stupňa

     • Vážení rodičia, na stránke školy sú zverejnené aktuálne tlačivá, Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, platné od 8.11.2020. Kto si ich nevie stiahnuť, bude ich mať pripravené v škole a môže si ich vyplniť priamo na mieste. Tí, ktorí ich budete posielať elektronicky ich už nemusíte nosiť.

      Vyhlásenie o bezinfekčnosti TU:

      Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu(1).pdf​​​​​​​

     • Oznam pre rodičov žiakov 1. stupňa

     • Po návrate žiakov do školy dňa 10.11.2020 – utorok:

      • postupujte, prosím, podľa opatrení v školstve platných od 1. novembra 2020 – zverejnené na stránke školy
      • predložíte zamestnancovi školy tlačivo – Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti – zverejnené na stránke školy
      • rodičia, ktorí nemajú možnosť si tlačivo stiahnuť, budú mať pripravené tlačivo v škole a vyplnia si ho
      • prípravy na vyučovanie zabezpečia  triedni učitelia, ktorí sa na PV nemôžu zúčastňovať
      • žiakov si , po rannom filtri, prevezme buď triedny učiteľ alebo zastupujúci učiteľ  
      • vyučovať sa bude 4 hodiny, tak, ako pred DV
      • činnosť v ŠKD bude prebiehať do 15.30 hod., tak ako pred DV
      • obedy zabezpečené
      • v prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte riaditeľa školy – 0949 338 569

       

      Mgr. Ján Minár, riaditeľ školy

     • AKTUÁLNE: Opatrenia v školstve platné od 1. novembra

     • 1.11. 2020 - Počas víkendu prebehlo na Slovensku celoplošné testovanie a viacero otázok týkajúcich sa nástupu do škôl do poslednej chvíle nebolo zodpovedaných. Na základe novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva a uznesenia vlády vydal minister školstva Branislav Gröhling usmernenia  k nástupu do školy platné od 1.novembra do 9 novembra.

      Plné znenie TU:

      opatrenia_od_1._novembra.pdf

     • Informácia pre rodičov žiakov 1. stupňa ZŠ

     • Riaditeľské voľno COVID-19

            Základná  škola  Jána Hollého v Šali, v  zastúpení riaditeľom školy,  Mgr. Jánom Minárom, Vás informuje o poskytnutí riaditeľského voľna COVID-19 pre žiakov 1.- 4. ročníka ZŠ na dni 03.11. – 05.11. 2020.

            Na 1. stupni ZŠ vyučuje v školskom roku 2020/2021  9 pedagogických zamestnancov, z ktorých sa po celoplošnom testovaní na COVID-19 môžu zapojiť do vyučovacieho procesu v škole  len 3 pedagogickí zamestnanci, či už z dôvodu nútenej alebo dobrovoľnej karantény. Pribúdajú nám aj pozitívne testovaní členovia rodiny žiakov. ZŠ nevie zabezpečiť plynulú prevádzku, a to nielen v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj školského klubu detí.

           ZŠ Jána Hollého preto mimoriadne prerušuje prezenčné vyučovanie v škole a prechádza na dištančné vzdelávanie pre celý prvý stupeň ZŠ.

          Žiaci sú povinní sa zúčastňovať dištančného vzdelávania, nie sú oslobodení od výchovno-vzdelávacieho procesu ako v prípade klasického riaditeľského voľna,  ktoré sa udeľuje z iných dôvodov.

       

     • Oznam pre verejnosť

     • Celoplošné testovanie

      Vážení občania, Vážení rodičia, milí žiaci,

      v Základnej škole Jána Hollého budú zriadené 2 odberné miesta k celoplošnému testovaniu:

      Veľká telocvičňa – prístup  k odbernému miestu bude cez bránu vedľa školskej jedálne a telocvične

      Átrium – medzi pavilónom B a C, kde sa učia žiaci 1. a 2. stupňa - prístup  k odbernému miestu bude cez zadnú bránu – odbery sa budú robiť z priestorov šatní žiakov 2. stupňa.

      Kto príde autom, môže parkovať na priľahlej betónovej ploche.

      Hlavná brána – vstup do areálu školy bude kvôli bezpečnosti uzamknutá.

     • Oznamy pre rodičov žiakov 1. stupňa

     • Zákonný zástupca žiaka 1. stupňa základnej školy, ktoré navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Základná škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.

       

      Žiaci 1. stupňa základnej školy, ktorí majú nad 10 rokov a nevedia sa preukázať negatívnym výsledkom RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19 sa  nemôžu  zúčastňovať prezenčnej výučby.

       

      Žiaci 1. stupňa, ktorých rodinní príslušníci žijúci v spoločnej domácnosti budú v karanténe, či už z dôvodu pozitívneho testu, alebo sa neboli testovať,  nemôžu sa zúčastňovať prezenčnej výučby.

       

      Ďalej oznamujeme rodičom, že v prípade, ak nebudeme schopní zabezpečiť prezenčnú výučbu, či už z dôvodu, že pedagogickí zamestnanci sa nepôjdu testovať, alebo budú pozitívni oni, prípadne ich rodinní príslušníci žijúci v spoločnej domácnosti, riaditeľ školy udelí

      riaditeľské voľno na 3 dni

       od 3. novembra do 5. novembra 2020.

      v dňoch 30.10., 2.11., 6.11. a 9.11. sú jesenné prázdniny.

       

      To, že riaditeľské voľno bude udelené sa dozviete až v nedeľu večer 1.11. prípadne v pondelok ráno 2.11., kedy bude riaditeľ školy oboznámený od  pedagogických zamestnancov /na základe ich slobodného rozhodnutia, či budú v dobrovoľnej karanténe, ale v karanténe musia byť na základe pozitívnych testov/ , a či bude vedieť zabezpečiť prevádzku školy.

       

     • Oznam pre rodičov žiakov 5.-9. ročníka

     • ROZHODNUTIE  MŠVVaŠ

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

      S účinnosťou od 26. októbra 2020 až do odvolania sa v prevádzke zariadení školského stravovania  neumožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov v piatom až deviatom ročníkuzákladných škôl.

      Stravu môžu od pondelka, 26. októbra 2020, konzumovať len žiaci 1.-4. ročníka, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vzdelávania.

     • Dištančné vzdelávanie – od 26.10.2020 do 27.11.2020

     • Žiaci 5.-9. ročníka

      Dištančná forma vzdelávania bude prebiehať:

      -formou elektronickej komunikácie žiakov s pedagogickými zamestnancami školy

      -prostredníctvom školského portálu edupage a www.bezkriedy.sk, sociálnych sietí,  telefonicky, mailom

      -formou komunikácie žiakov doručením tlačených materiálov a PL – pre zadania si budú žiaci môcť prísť každú stredu od 8.00 – 10.00 hod.

      Ďalšie pokyny:

      -učitelia budú zadávať žiakom úlohy 1 x týždenne v pondelok do 10.00 hod.

      -žiaci sú   povinní komunikovať s učiteľmi a rešpektovať ich pokyny, sú povinní študovať zadané materiály, vypracovať zadania a posielať učiteľom výsledky riešení a pod.

      -učiteľ poskytne žiakom primeranú spätnú väzbu vo forme slovného zhodnotenia alebo jednoduchých pravidiel – triedni učitelia budú monitorovať stav dištančnej formy vzdelávania vo svojej triede, komunikovať, spolupracovať  s ostatnými vyučujúcimi a v rámci možností riešiť problémy spoločne

      -v prípade neodkladných problémov týkajúcich sa vzdelávania sú žiaci povinní kontaktovať svojho triedneho učiteľa, resp. konkrétneho vyučujúceho

      -žiaka, ktorý nebude reagovať na dištančné vzdelávanie, budeme  kontaktovať zákonného zástupcu a určíme ďalší postup

      -žiaci aj učitelia  budú každý deň kontrolovať svoju e-mailovú schránku a sledovať aktualizácie na edupage, resp. webovej stránke

       

     • Oznam pre rodičov Prezenčné vzdelávanie – od 26.10.2020 do 27.11.2020

     • Žiaci 1. stupňa

      Budú sa vzdelávať v škole:

      Rozvrh  hodín:

       -4 hodiny denne

       -20 hodín týždenne

      -Triedy sa nebudú deliť na skupiny, vzdelávanie v štandardnom režime

      -Telesná a športová výchova a hudobná výchova budú začlenené do hlavných vzdelávacích oblastí

      -V pondelok dostanú žiaci pripravený rozvrh od triednych učiteliek na celé obdobie od 26.10. do 27.11.

      - V pondelok bude rozvrh zverejnený na webovej stránke školy

      Školský klub detí

      -Ranný klub nebudeme prevádzkovať

      -4 oddelenia budú pracovať v štandardnom režime

      -Prevádzka popoludňajšieho klubu detí bude do 15.30 hod.

      Ak by sa pristúpilo k dištančnému vzdelávaniu na 1. stupni

      Rozvrh – dištančne

      -1.-3. roč. - 10 hod/týždeň

      -4.roč.  - 12 hod/týždeň

      -vzdelávacia oblasť jazyk a komunikácia bude zaradená do rozvrhu každý deň

      -rozvrhy budú k dispozícii na webovej stránke školy

     • Oznam pre rodičov

     • Na základe odporúčaní a usmernení v čase pandémie COVID-19 oznamujeme, že ranný školský klub detí nebudeme od 14. októbra 2020 prevádzkovať až do odvolania.

      Poobedný školský klub detí budeme prevádzkovať aj naďalej, keďže je minimalizované premiešavanie žiakov z rôznych tried.

      /V rannom školskom klube dochádza k premiešavaniu žiakov až z 9 tried /.