• Oznam pre rodičov žiakov 1.A

     • Vážení rodičia,

      po nahlásení pozitívneho prípadu žiaka 1.A triedy /nahlásil zákonný zástupca v utorok o12.10 hod./ a následnej konzultácii riaditeľa školy s RÚVZ v Nitre, nariadil RÚVZ 10-dňovú karanténu pre žiakov 1.A triedy. Žiaci sa od 9. 12. 2020 / streda / budú počas karantény vzdelávať dištančne.

      1.oddelenie ŠKD zostáva v prevádzke.

      Všetky dôležité usmernenia pre zákonných zástupcov budú včas zverejnené na webovej stránke školy. Na Vaše otázky Vám priamo odpovie v akomkoľvek čase riaditeľ školy – mobil: 0949 338 569.

       

      Dňa 18.12.2020 /piatok/ končí zákaz prevádzky v  1.A triede. Pokiaľ bude splnená podmienka, že u dotknutých osôb budú negatívne RT-PRC testy a počas posledných 3 dní sa u dotknutých  osôb neobjavia príznaky typické pre  ochorenie COVID-19, žiaci sa vrátia do školy v pondelok 21.12.2020.

       

                                                                                                                                        Mgr. Ján Minár, riaditeľ školy

     • Oznam pre rodičov žiakov 4.A a 4.B triedy

     • Vážení rodičia,

      po nahlásení pozitívneho prípadu žiačky 4.A triedy /nahlásil zákonný zástupca v piatok o11.40 hod./ a následnej konzultácii riaditeľa školy s RÚVZ v Nitre, nariadil RÚVZ 10-dňovú karanténu pre žiakov 4.A a 4.B triedy. Žiaci sa budú počas karantény vzdelávať dištančne.

      Taktiež nebude v prevádzke počas 10 - dňovej karantény ani 4. oddelenie ŠKD.

      Všetky dôležité usmernenia pre zákonných zástupcov budú včas zverejnené na webovej stránke školy. Na Vaše otázky Vám priamo odpovie v akomkoľvek čase riaditeľ školy – mobil: 0949 338 569.

      Dňa 14.12.2020 /pondelok/ končí zákaz prevádzky v triedach 4.A a 4.B ZŠ. Pokiaľ bude splnená podmienka, že u dotknutých osôb budú negatívne RT-PRC testy a počas posledných 3 dní sa u dotknutých  osôb neobjavia príznaky typické pre  ochorenie COVID-19, žiaci sa vrátia do školy v utorok 15.12.2020.

       

                                                                                                                                        Mgr. Ján Minár,                                                                                                                                                 riaditeľ školy

     • OZNAM RADY RODIČOV

     • Z dôvodu prevencie šírenia ochorenia COVID-19 sa v   školskom roku 2020/2021 nebudú konať  hromadné akcie, vrátane rodičovských stretnutí.

      Z tohto dôvodu Vám dávame do pozornosti.:

      Predseda RR, p. Jana Zlatá navrhuje:

      1. Voľbu triednych zástupcov tried – voľba bude prebiehať cez EduPage v réžii triednych učiteľov a následne sa zvolí predseda RR
      2. Vzhľadom na situáciu v školskom roku 2020/2021 nebude nutné platiť poplatky ZRPŠ
      3. Finančné prostriedky sa nečerpali na nič mimoriadne, žiadne veľké investície Rodičovského združenia neboli.

      Riaditeľ školy, Mgr. Ján Minár dáva do pozornosti:

      1. V súrnych prípadoch môže zákonný zástupca žiaka požiadať o individuálne stretnutie priamo v škole. Po splnení požiadaviek na vstup do budovy školy – bezpríznakovosť ochorenia a vyplnenie tlačiva o bezinfekčnosti návštevníka školy Vám bude po dohode umožnená konzultácia s riaditeľom školy alebo iným pedagogickým zamestnancom.
      2. Iné dotazy a pripomienky je možné konzultovať s triednymi p. učiteľkami a p. učiteľmi alebo s p. riaditeľom počas dohodnutého konzultačného stretnutia.

      Všetky dôležité dokumenty budú zverejňované na webovej stránke školy, vrátane Správy o činnosti školy za rok 2019/2020.

       

      Za porozumenie ďakujeme

       

                                                                                                                  S pozdravom 

                                                                                                          Jana Zlatá, predseda RR

                                                                                                        Mgr. Ján Minár, riaditeľ školy

     • Oznam pre rodičov žiakov 3.A a 3.B triedy

     • Dňa 3.12.2020 /štvrtok/ končí zákaz prevádzky v triedach 3.A a 3.B ZŠ. Pokiaľ bude splnená podmienka, že u určených osôb budú negatívne RT-PRC testy a počas posledných 3 dní sa u dotknutých  osôb neobjavia príznaky typické pre  ochorenie COVID-19, žiaci sa vrátia do školy v piatok 4.12.2020.

     • Princípy a zásady dištančného vzdelávania pre žiakov

     • Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami:

      - formou elektronickej komunikácie žiakov s pedagogickými zamestnancami školy

      -prostredníctvom školského portálu edupage, www.bezkriedy.sk, sociálnych sietí, telefonicky, mailom

      - formou komunikácie žiakov doručením tlačených materiálov a PL – pre zadania si budú žiaci môcť prísť každú stredu od 8.00 – 10.00 hod.

      -Žiaci nesmú bez súhlasu vyučujúceho na online hodinách zhotovovať obrazový, zvukový a obrazovo-zvukový záznam.

      -Na offline vyučovaní budú učiteľmi jednotlivých predmetov pomocou EduPage zadávané pracovné listy, úlohy, projekty, laboratórne práce a iné.

      -Úlohy zadané učiteľom spracovávajú a odovzdávajú v termíne, ktorý určí učiteľ.

      -Všetci žiaci sú povinní sa riadiť pokynmi jednotlivých vyučujúcich.

      -V prípade nesprávne vypracovaných úloh, učiteľ poukáže na chyby a požiada žiakov o ich odstránenie. Žiaci opravené úlohy opätovne pošlú učiteľovi.

      -Všetci žiaci školy sa budú zúčastňovať dištančného vzdelávania riadeného vyučujúcimi jednotlivých vyučovacích predmetov.

      -Ak majú žiaci akýkoľvek technický problém s pripojením, kontaktujú triedneho učiteľa, ak majú problém s vypracovaním úlohy, kontaktujú vyučujúceho.

      -Žiaci sú povinní zúčastňovať sa dištančného vzdelávania (online aj offline formy) vo všetkých predmetoch.

      -Ak sa dištančného vzdelávania nemôžu zúčastniť (lekárske, rodinné dôvody…), svoju neprítomnosť musia ospravedlniť.

      -V prípade, že sa žiak nemôže zúčastňovať na dištančnom vzdelávaní, zákonný zástupca o tom informuje triedneho učiteľa.

      -Absencia žiakov na online hodinách bude zaznamenávaná príslušnými vyučujúcimi jednotlivých vyučovacích predmetov v elektronickej triednej knihe.

      -žiakov ospravedlňuje elektronickou formou (e-mail) zákonný zástupca do 5-tich pracovných dní. Absencia na offline vyučovaní bude riešená triednymi učiteľmi v spolupráci s rodičmi.

      Informácia o dištančnom vzdelávaní žiakov

       v období prerušenia vyučovania v škole

      Účasť na dištančnom vyučovaní je POVINNÁ !

      Neúčasť žiaka na dištančnom vzdelávaní sa zapisuje do triednej knihy a musí byť dopredu oznámená a ospravedlnená od zákonného zástupcu žiaka!

      V prípade bezdôvodného vymeškávania dištančného vzdelávania budú žiakovi od 30.11.2020 zapísané neospravedlnené hodiny.

     • Oznam – hmotná núdza

     • Vážení rodičia,

      naša škola poskytuje dotáciu na školské pomôcky pre deti žijúce v domácnosti, ktorá poberá pomoc v hmotnej núdzi.

      Prosíme rodičov, ktorí  poberajú z úradu práce sociálnych vecí a rodiny dávky v hmotnej núdzi, aby to oznámili  triednym učiteľom.  

      Rodičia, ktorí majú nízky príjem na hranici životného minima, by sa mali informovať o poberaní týchto dávok na príslušnom úrade práce sociálnych vecí a rodiny.  

     • Oznam pre rodičov žiakov 3. ročníka

     • Vážení rodičia,

      po nahlásení 2 pozitívnych prípadov u žiakov 3. ročníka /v nedeľu/ a konzultácii riaditeľa školy  s RÚVZ, nariadil RVÚZ v Nitre 10-dňovú karanténu pre žiakov 3.A a 3.B triedy. Žiaci sa budú počas karantény vzdelávať dištančne.

      Taktiež nebude v prevádzke počas 10-dňovej karantény ani 3. oddelenie ŠKD.

      Všetky dôležité usmernenia pre zákonných zástupcov budú včas zverejnené na webovej stránky školy.Na Vaše otázky Vám priamo odpovie v akomkoľvek čase riaditeľ školy – mobil: 0949 338 569.

       

                                                    Mgr. Ján Minár, riaditeľ školy

     • Poďakovanie

     • Základná škola Jána Hollého ďakuje manželom Jane Zlatej a Ľudovítovi Zlatému za zapožičanie vstupného terminálu s bezkontaktným meraním teploty a za darovanie 100 ks rúšok pre zamestnancov školy, čo nám veľmi pomáha pri organizácii ranného filtra, urýchľuje vyhodnotenie merania teploty  a tým aj bezproblémový vstup žiakov 1. stupňa do budovy školy. 

                                                                                 Mgr. Ján Minár, riaditeľ školy

     • Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 9.ročník

     • Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2020/2021ročník výtvarnej ďalší súťaže: Rodina bez cigariet 9. ročník.

      Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:

                  - zdravý životný štýl

                  - ako chcem tráviť voľný čas

                  - prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam

                 V tomto ročníku, sú 2 kategórie pre žiakov ZŠ a ZUŠ z celého Slovenska,s najvyšším množstvom výherných cien v histórii súťaže – dotykové telefóny, „chytré“ hodinky, fitnes náramok,powerbanky,  USB disky, trička s potlačou vlastnej práce.

      1. celoslovenská umelecká kategória: je celoslovenská výtvarná súťaž, kde o víťazoch rozhoduje odborná porota. Celkovo sa ohodnotí prvých 25 miest!

      2. celoslovenská internetová kategória: je celoslovenská internetová súťaž,  zameraná na propagáciu projektu,        kde rozhoduje o víťazovi verejnosť v internetovom hlasovaní. Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke www.rodinabezcigariet.sk . Ohodnotí sa 39miest!

                  Presné pravidlá súťaže a bližšie informácie o súťaži si záujemci môžu pozrieť na našich webových stránkach, alebo na Facebookovom profile - RodinaBezCigariet. 

      Naším cieľom je propagovať Národnú protidrogovú stratégiu Slovenskej republiky a  poukázať na závažný spoločenský problém užívania návykových látok medzi čoraz mladšou skupinou detí.

      Súťaž je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR – v rámci účelovej dotácie na

      podporu protidrogových aktivít pre rok 2020 

      plagát TU:

      Plagat_2020.JPG​​​​​​​

     • Oznam pre rodičov žiakov 2.B triedy

     • Žiaci sa vrátia do školy dňa 12.11.2020 / štvrtok /, po uplynutí karantény, v ktorej bol triedny učiteľ.

      Rozvrh je zverejnený na webovej stránke školy a v systéme EduPage. Zastupovanie za triedneho učiteľa je zabezpečené.

      Nezabudnite priniesť Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, platné od 8.11.2020.

      Vyhlásenie o bezinfekčnosti TU

      Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu(1).pdf​​​​​​​

     • Oznam pre rodičov žiakov 1. stupňa

     • Vážení rodičia, na stránke školy sú zverejnené aktuálne tlačivá, Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, platné od 8.11.2020. Kto si ich nevie stiahnuť, bude ich mať pripravené v škole a môže si ich vyplniť priamo na mieste. Tí, ktorí ich budete posielať elektronicky ich už nemusíte nosiť.

      Vyhlásenie o bezinfekčnosti TU:

      Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu(1).pdf​​​​​​​

     • Oznam pre rodičov žiakov 1. stupňa

     • Po návrate žiakov do školy dňa 10.11.2020 – utorok:

      • postupujte, prosím, podľa opatrení v školstve platných od 1. novembra 2020 – zverejnené na stránke školy
      • predložíte zamestnancovi školy tlačivo – Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti – zverejnené na stránke školy
      • rodičia, ktorí nemajú možnosť si tlačivo stiahnuť, budú mať pripravené tlačivo v škole a vyplnia si ho
      • prípravy na vyučovanie zabezpečia  triedni učitelia, ktorí sa na PV nemôžu zúčastňovať
      • žiakov si , po rannom filtri, prevezme buď triedny učiteľ alebo zastupujúci učiteľ  
      • vyučovať sa bude 4 hodiny, tak, ako pred DV
      • činnosť v ŠKD bude prebiehať do 15.30 hod., tak ako pred DV
      • obedy zabezpečené
      • v prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte riaditeľa školy – 0949 338 569

       

      Mgr. Ján Minár, riaditeľ školy