• Polročné prázdniny

     • Polročné prázdniny sú zrušené a od pondelka, 1. februára 2021 pokračujeme v dištančnom vzdelávaní na 1. aj 2. stupni.

     • Polročné hodnotenie

     •  

      O termíne vydania výpisov slovného hodnotenia a klasifikácie prospechu a správania žiakov za prvý polrok rozhodol riaditeľ školy na základe prerokovania a odporúčania pedagogickej rady, ktorá sa uskutočnila dňa 25.1.2021 prezenčne.

      Členovia PR odporučili vydávanie výpisov slovného hodnotenia a klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok pre žiakov dňa 31.1.2021, s tým, že žiaci 2.B triedy budú hodnotení v termíne 31.3.2021 z dôvodu dlhodobej PN triedneho učiteľa a na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 4.1.2021, kedy sa riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 môže predĺžiť do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné objektívne hodnotiť v prvom polroku školského roka 2020/2021.

      Žiaci 1. ročníka sú hodnotení slovne.

      Žiaci 2.- 9. ročníka sú hodnotení z hlavných predmetov známkou a z výchovných predmetov a 2. cudzieho jazyka slovom absolvoval.

      Každý zákonný zástupca si v programe EduPage môže pozrieť výsledky hodnotenia svojho syna/dcéry dňa 1. februára 2021, kedy budú výsledky zosynchronizované so školským informačným systémom aSc agenda.

      Vydávanie výpisov slovného hodnotenia a klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok sa uskutoční po návrate žiakov do školy.

     • Oznam pre rodičov

     • Od pondelka 18. januára 2021 budú školy pokračovať dištančným spôsobom výučby, podobne ako je to tento týždeň. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

      Situácia sa bude opätovne prehodnocovať na budúci týždeň. "V týždni od 18. januára 2021 budeme opätovne informovať o tom, ako bude vyučovanie vyzerať od ďalšieho pondelka 25. januára 2021,".

      Na ZŠ Ľ. Štúra sa od 18. januára 2021 otvára ŠKD pre  deti zo všetkých ZŠ v meste - pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry či pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu.

     • Oznam pre rodičov - Návrat žiakov do škôl

     • Od 11. januára 2021 sa žiaci do škôl nevrátia. Od 11. januára 2021 sa žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ budú učiť na diaľku, t.j. dištančne. Budúci týždeň tak školy ostávajú zatvorené. Od. 11. januára do 18. januára 2021 bude vyplácaná pandemická OČR.

      Od 18. januára 2021 sa podľa plánu otvoria triedy 1.-4. ročníka ZŠ. Ministerstvo školstva odporúča ich otvorenie až po pretestovaní učiteľov a rodičov. Deti testované nemusia byť. Rodičia môžu ospravedlniť dieťa na 5 vyučovacích dní po sebe, tak ako to bolo pred vianočnými prázdninami. Žiak môže takýmto spôsobom ostať doma do konca lockdownu.

      Všetky školy sa bez obmedzení otvoria najskôr 25. januára 2021. Od žiakov 2. stupňa, učiteľov a zákonných zástupcov žiakov sa bude požadovať  negatívny test.

      Na testovanie v školách vyhradilo ministerstvo termín 22. – 24. januára 2021.

      Uzatvorenie polročných známok sa posúva až do 31. marca 2021.

      O všetkých  usmerneniach a opatreniach Vás budeme včas informovať podľa vývoja pandemickej situácie.

       

       

       

     • Oznam pre rodičov žiakov 1.A

     • Vážení rodičia,

      po nahlásení pozitívneho prípadu žiaka 1.A triedy /nahlásil zákonný zástupca v utorok o12.10 hod./ a následnej konzultácii riaditeľa školy s RÚVZ v Nitre, nariadil RÚVZ 10-dňovú karanténu pre žiakov 1.A triedy. Žiaci sa od 9. 12. 2020 / streda / budú počas karantény vzdelávať dištančne.

      1.oddelenie ŠKD zostáva v prevádzke.

      Všetky dôležité usmernenia pre zákonných zástupcov budú včas zverejnené na webovej stránke školy. Na Vaše otázky Vám priamo odpovie v akomkoľvek čase riaditeľ školy – mobil: 0949 338 569.

       

      Dňa 18.12.2020 /piatok/ končí zákaz prevádzky v  1.A triede. Pokiaľ bude splnená podmienka, že u dotknutých osôb budú negatívne RT-PRC testy a počas posledných 3 dní sa u dotknutých  osôb neobjavia príznaky typické pre  ochorenie COVID-19, žiaci sa vrátia do školy v pondelok 21.12.2020.

       

                                                                                                                                        Mgr. Ján Minár, riaditeľ školy

     • Oznam pre rodičov žiakov 4.A a 4.B triedy

     • Vážení rodičia,

      po nahlásení pozitívneho prípadu žiačky 4.A triedy /nahlásil zákonný zástupca v piatok o11.40 hod./ a následnej konzultácii riaditeľa školy s RÚVZ v Nitre, nariadil RÚVZ 10-dňovú karanténu pre žiakov 4.A a 4.B triedy. Žiaci sa budú počas karantény vzdelávať dištančne.

      Taktiež nebude v prevádzke počas 10 - dňovej karantény ani 4. oddelenie ŠKD.

      Všetky dôležité usmernenia pre zákonných zástupcov budú včas zverejnené na webovej stránke školy. Na Vaše otázky Vám priamo odpovie v akomkoľvek čase riaditeľ školy – mobil: 0949 338 569.

      Dňa 14.12.2020 /pondelok/ končí zákaz prevádzky v triedach 4.A a 4.B ZŠ. Pokiaľ bude splnená podmienka, že u dotknutých osôb budú negatívne RT-PRC testy a počas posledných 3 dní sa u dotknutých  osôb neobjavia príznaky typické pre  ochorenie COVID-19, žiaci sa vrátia do školy v utorok 15.12.2020.

       

                                                                                                                                        Mgr. Ján Minár,                                                                                                                                                 riaditeľ školy

     • OZNAM RADY RODIČOV

     • Z dôvodu prevencie šírenia ochorenia COVID-19 sa v   školskom roku 2020/2021 nebudú konať  hromadné akcie, vrátane rodičovských stretnutí.

      Z tohto dôvodu Vám dávame do pozornosti.:

      Predseda RR, p. Jana Zlatá navrhuje:

      1. Voľbu triednych zástupcov tried – voľba bude prebiehať cez EduPage v réžii triednych učiteľov a následne sa zvolí predseda RR
      2. Vzhľadom na situáciu v školskom roku 2020/2021 nebude nutné platiť poplatky ZRPŠ
      3. Finančné prostriedky sa nečerpali na nič mimoriadne, žiadne veľké investície Rodičovského združenia neboli.

      Riaditeľ školy, Mgr. Ján Minár dáva do pozornosti:

      1. V súrnych prípadoch môže zákonný zástupca žiaka požiadať o individuálne stretnutie priamo v škole. Po splnení požiadaviek na vstup do budovy školy – bezpríznakovosť ochorenia a vyplnenie tlačiva o bezinfekčnosti návštevníka školy Vám bude po dohode umožnená konzultácia s riaditeľom školy alebo iným pedagogickým zamestnancom.
      2. Iné dotazy a pripomienky je možné konzultovať s triednymi p. učiteľkami a p. učiteľmi alebo s p. riaditeľom počas dohodnutého konzultačného stretnutia.

      Všetky dôležité dokumenty budú zverejňované na webovej stránke školy, vrátane Správy o činnosti školy za rok 2019/2020.

       

      Za porozumenie ďakujeme

       

                                                                                                                  S pozdravom 

                                                                                                          Jana Zlatá, predseda RR

                                                                                                        Mgr. Ján Minár, riaditeľ školy

     • Oznam pre rodičov žiakov 3.A a 3.B triedy

     • Dňa 3.12.2020 /štvrtok/ končí zákaz prevádzky v triedach 3.A a 3.B ZŠ. Pokiaľ bude splnená podmienka, že u určených osôb budú negatívne RT-PRC testy a počas posledných 3 dní sa u dotknutých  osôb neobjavia príznaky typické pre  ochorenie COVID-19, žiaci sa vrátia do školy v piatok 4.12.2020.

     • Princípy a zásady dištančného vzdelávania pre žiakov

     • Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami:

      - formou elektronickej komunikácie žiakov s pedagogickými zamestnancami školy

      -prostredníctvom školského portálu edupage, www.bezkriedy.sk, sociálnych sietí, telefonicky, mailom

      - formou komunikácie žiakov doručením tlačených materiálov a PL – pre zadania si budú žiaci môcť prísť každú stredu od 8.00 – 10.00 hod.

      -Žiaci nesmú bez súhlasu vyučujúceho na online hodinách zhotovovať obrazový, zvukový a obrazovo-zvukový záznam.

      -Na offline vyučovaní budú učiteľmi jednotlivých predmetov pomocou EduPage zadávané pracovné listy, úlohy, projekty, laboratórne práce a iné.

      -Úlohy zadané učiteľom spracovávajú a odovzdávajú v termíne, ktorý určí učiteľ.

      -Všetci žiaci sú povinní sa riadiť pokynmi jednotlivých vyučujúcich.

      -V prípade nesprávne vypracovaných úloh, učiteľ poukáže na chyby a požiada žiakov o ich odstránenie. Žiaci opravené úlohy opätovne pošlú učiteľovi.

      -Všetci žiaci školy sa budú zúčastňovať dištančného vzdelávania riadeného vyučujúcimi jednotlivých vyučovacích predmetov.

      -Ak majú žiaci akýkoľvek technický problém s pripojením, kontaktujú triedneho učiteľa, ak majú problém s vypracovaním úlohy, kontaktujú vyučujúceho.

      -Žiaci sú povinní zúčastňovať sa dištančného vzdelávania (online aj offline formy) vo všetkých predmetoch.

      -Ak sa dištančného vzdelávania nemôžu zúčastniť (lekárske, rodinné dôvody…), svoju neprítomnosť musia ospravedlniť.

      -V prípade, že sa žiak nemôže zúčastňovať na dištančnom vzdelávaní, zákonný zástupca o tom informuje triedneho učiteľa.

      -Absencia žiakov na online hodinách bude zaznamenávaná príslušnými vyučujúcimi jednotlivých vyučovacích predmetov v elektronickej triednej knihe.

      -žiakov ospravedlňuje elektronickou formou (e-mail) zákonný zástupca do 5-tich pracovných dní. Absencia na offline vyučovaní bude riešená triednymi učiteľmi v spolupráci s rodičmi.

      Informácia o dištančnom vzdelávaní žiakov

       v období prerušenia vyučovania v škole

      Účasť na dištančnom vyučovaní je POVINNÁ !

      Neúčasť žiaka na dištančnom vzdelávaní sa zapisuje do triednej knihy a musí byť dopredu oznámená a ospravedlnená od zákonného zástupcu žiaka!

      V prípade bezdôvodného vymeškávania dištančného vzdelávania budú žiakovi od 30.11.2020 zapísané neospravedlnené hodiny.

     • Oznam – hmotná núdza

     • Vážení rodičia,

      naša škola poskytuje dotáciu na školské pomôcky pre deti žijúce v domácnosti, ktorá poberá pomoc v hmotnej núdzi.

      Prosíme rodičov, ktorí  poberajú z úradu práce sociálnych vecí a rodiny dávky v hmotnej núdzi, aby to oznámili  triednym učiteľom.  

      Rodičia, ktorí majú nízky príjem na hranici životného minima, by sa mali informovať o poberaní týchto dávok na príslušnom úrade práce sociálnych vecí a rodiny.  

     • Oznam pre rodičov žiakov 3. ročníka

     • Vážení rodičia,

      po nahlásení 2 pozitívnych prípadov u žiakov 3. ročníka /v nedeľu/ a konzultácii riaditeľa školy  s RÚVZ, nariadil RVÚZ v Nitre 10-dňovú karanténu pre žiakov 3.A a 3.B triedy. Žiaci sa budú počas karantény vzdelávať dištančne.

      Taktiež nebude v prevádzke počas 10-dňovej karantény ani 3. oddelenie ŠKD.

      Všetky dôležité usmernenia pre zákonných zástupcov budú včas zverejnené na webovej stránky školy.Na Vaše otázky Vám priamo odpovie v akomkoľvek čase riaditeľ školy – mobil: 0949 338 569.

       

                                                    Mgr. Ján Minár, riaditeľ školy

     • Poďakovanie

     • Základná škola Jána Hollého ďakuje manželom Jane Zlatej a Ľudovítovi Zlatému za zapožičanie vstupného terminálu s bezkontaktným meraním teploty a za darovanie 100 ks rúšok pre zamestnancov školy, čo nám veľmi pomáha pri organizácii ranného filtra, urýchľuje vyhodnotenie merania teploty  a tým aj bezproblémový vstup žiakov 1. stupňa do budovy školy. 

                                                                                 Mgr. Ján Minár, riaditeľ školy

     • Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 9.ročník

     • Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2020/2021ročník výtvarnej ďalší súťaže: Rodina bez cigariet 9. ročník.

      Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:

                  - zdravý životný štýl

                  - ako chcem tráviť voľný čas

                  - prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam

                 V tomto ročníku, sú 2 kategórie pre žiakov ZŠ a ZUŠ z celého Slovenska,s najvyšším množstvom výherných cien v histórii súťaže – dotykové telefóny, „chytré“ hodinky, fitnes náramok,powerbanky,  USB disky, trička s potlačou vlastnej práce.

      1. celoslovenská umelecká kategória: je celoslovenská výtvarná súťaž, kde o víťazoch rozhoduje odborná porota. Celkovo sa ohodnotí prvých 25 miest!

      2. celoslovenská internetová kategória: je celoslovenská internetová súťaž,  zameraná na propagáciu projektu,        kde rozhoduje o víťazovi verejnosť v internetovom hlasovaní. Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke www.rodinabezcigariet.sk . Ohodnotí sa 39miest!

                  Presné pravidlá súťaže a bližšie informácie o súťaži si záujemci môžu pozrieť na našich webových stránkach, alebo na Facebookovom profile - RodinaBezCigariet. 

      Naším cieľom je propagovať Národnú protidrogovú stratégiu Slovenskej republiky a  poukázať na závažný spoločenský problém užívania návykových látok medzi čoraz mladšou skupinou detí.

      Súťaž je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR – v rámci účelovej dotácie na

      podporu protidrogových aktivít pre rok 2020 

      plagát TU:

      Plagat_2020.JPG​​​​​​​