• 2 % z dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy.

      Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2 % z dane.

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2 %!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • Skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu na škole
      • Skvalitnenie vybavenia školy digitálnou technológiou

      Aj Vašou zásluhou sme za posledné 2 roky mohli zakúpiť interaktívne tabule, notebooky, datavideoprojektory, tablety, licencie na interaktívne učebnice a pracovné zošity.

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2 % zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to /panej na hlavnej stránke vľavo/.

       

                                                                                                                                            Ďakujeme

     • Oznam pre rodičov, zákonných zástupcov žiakov 9.A a 9.B triedy a zákonného zástupcu žiačky 8.A triedy, p. Miškovú

     • Vážení rodičia, žiadame Vás, aby ste  dňa 25. marca 2021 prišli  podpísať prihlášky na stredné školy.

      Podpisovanie prihlášok bude prebiehať v priestoroch ZŠ Jána Hollého /vestibul - cez okienko/

      Žiadame všetkých zákonných zástupcov, aby sa pri podpisovaní prihlášok preukázali negatívnym výsledkom antigénového testu, alebo RT-PRC testu nie starším ako 7 dní, prípadne platnou výnimkou z testovania a aby dodržiavali platné hygienické predpisy / respirátor, odstupy, dezinfekcia rúk, prípadne rukavice /.

      Časový harmonogram podpisovania prihlášok:

      9.30 hod.   -   11.00 hod.       -   zákonní zástupcovia  9.A triedy a p. Mišková

      11.00 hod.   -   12.30 hod.       -   zákonní zástupcovia 9.B triedy

      Prineste si so sebou vlastné guľôčkové pero píšuce na modro a fotokópie diplomov alebo výsledkových listín zo súťaží/len okresné kolá a vyššie /nie zo školských kôl/.

      Počet kópií zodpovedá počtu prihlášok.

      V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok, resp. ak potrebujete pomoc, kontaktujte výchovnú poradkyňu, p. Mgr. Marianu Lehockú alebo riaditeľa školy.

       

     • Obnovenie prevádzky 1. stupňa ZŠ - usmernenie

     • •V pondelok ráno, po absolvovaní ranného filtra,  si každý triedny učiteľ  preberie žiakov svojej triedy 

      • Každý zákonný zástupca žiaka pri nástupe do školy odovzdá 2 tlačivá – vyhlásenie o bezinfekčnosti a čestné vyhlásenie, bez odovzdania týchto tlačív sa nebude môcť žiak vzdelávať v škole prezenčne

      •  Keďže účasť na prezenčnom vyučovaní nie je povinná, rodičia, ktorí nechcú dať deti do školy z rôznych dôvodov, neprítomnosť budeme ospravedlňovať, rodičia majú nárok aj na OČR

      • Variť sa začne hneď v pondelok, je zabezpečený výdaj obedov od 15.3.

      Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste dodržiavali všetky usmernenia prevádzky a vnútorného režimu základnej školy tak, aby sme bezproblémovo zvládli tak dlho očakávaný návrat detí doškoly.

      Ďakujeme za pochopenie

     • Oznam pre rodičov platný od 8.3.2021

     • Oznam pre rodičov žiakov 1. stupňa ZŠ

      Na základe dokumentov, zverejnených MŠVVaŠ a pokynov SŠÚ sme zisťovali záujem rodičov o prezenčné vzdelávanie v našej škole od 8. marca 2021.

      Dňa 5. marca 2021 sme na MsÚ nahlásili nasledovné počty žiakov.

      O vzdelávanie prejavilo záujem celkom  29  zákonných zástupcov žiakov:

      1. ročník:  12 žiakov
      2. ročník:    4 žiaci
      3. ročník:    6 žiakov
      4. ročník:    7 žiakov

       

      RÚVZ v Nitre však neodporučilo otváranie škôl v okresoch Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa a preto sa Mesto Šaľa rozhodlo

      neobnoviť

      prevádzku mestských škôl v Šali.

       

      O ďalšom možnom termíne návratu detí do školy Vás budeme včas informovať.

      Budeme postupovať v súlade s rozhodnutiami RVÚZ a zriaďovateľa školy, Mesta Šaľa.

     • Oznam pre rodičov 1. stupňa

     • Na základe dokumentov, ktoré zverejnilo MŠVVaŠ:

      1. Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 8. 3. 2021
      2. Návrat do škôl 2021 aktualizovaný k 8. 3. 2021
      3. Uznesenia vlády SR č. 123/2021 z 28. februára 2021

      pristupujeme k zisťovaniu záujmu prezenčného vyučovania od rodičov žiakov 1. stupňa s nevyhnutným prezenčným výkonom práce a rodičov žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

      Záujem o prezenčné vzdelávanie /keďže tento týždeň majú žiaci jarné prázdniny a učitelia majú nahlásené dovolenky/ nahláste na telefónnych číslach:

      031/7715666  - od 8.00 - 12.00

      0949 338 569  - od 8.00 - 15.00

      do 5.3.2021 /piatok/ do 8.00 hodiny.

      Podľa zistených počtov žiakov vydá SŠÚ usmernenie o otváraní škôl v meste Šaľa.

     • Jarné prázdniny

     • Posledný deň vyučovania pred jarými prázdninami:  26. február 2021 / piatok /

      Termín jarných prázdnin:  1. marec  -  5. marec 2021

      Začiatok vyučovania po prázdninách: 8. marec 2021 / pondelok /

     • Oznam pre rodičov

     • Aktuálne údaje COVID automatu platné od pondelka budúceho týždňa, t. j. 22. februára 2021:

      Školy v meste Šaľa nebudeme môcť otvoriť.

      Budeme pracovať v už nastavenom režime dištančného vzdelávania..

     • Poďakovanie

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

           v tomto týždni ste sa dozvedeli výsledky nášho spoločného polročného úsilia. Spojili sme všetky sily a obrovské chcenie, aby sme čo najlepšie zvládli tak náročné obdobie. So žiakmi 2. stupňa sme sa mohli v tomto školskom roku v škole stretávať len veľmi krátko. Od 26. októbra 2020 pracovali dištančne, bez sociálnych kontaktov, bez možnosti absolvovať všetky naplánované exkurzie, výchovné koncerty, výlety, súťaže, olympiády a mnohé iné zaujímavé akcie. 11. januára 2021 sa k dištančnej forme vzdelávania pridali aj žiaci 1. stupňa.

          Ťažké to majú naši najmenší, prváci. Pred rokom sa ešte bezstarostne hrali a dnes už poctivo sedia pri monitoroch, čítajú, píšu a riešia prvé slovné úlohy. Bez Vás, milí rodičia, by sme to my, učitelia, nezvládli, a to nielen v 1. ročníku.

          V tomto týždni sme tiež chceli stáť pred Vašimi deťmi v triedach a hodnotiť 1. polrok školského roka 2020/2021. Je nám to rovnako ľúto ako Vám, naši žiaci, rodičia, že dnes nás vidíte a počujete opäť len z našich domovov a prihovárame sa Vám vo virtuálnom svete. Ten reálny nás čaká, keď tu bude bezpečnejšie a zdravšie. Tešili sme sa, že sa stretneme už 8. februára, žiaľ, situácia v našom meste je tak vážna, že návrat žiakov do školy sa musel odložiť o ďalší týždeň. Snáď to vyjde 15. februára.

           Vážení rodičia, kolegyne, kolegovia, milí žiaci, ďakujem Vám za maximálne nasadenie, veľkú snahu, trpezlivosť a za ochotu znášať a prijímať všetky tie zmeny, ktoré sa dejú okolo nás. Prajem Vám najmä pevné zdravie, zdravie Vašim blízkym a pevne verím, že sa už čoskoro stretneme v našej škole.

                                                                                             Mgr. Ján Minár, riaditeľ školy

     • Šaľa školy neotvorí

     • V našom meste sme po dvoch testovaniach a na víkend pripravujeme tretie. Napriek tomu sa nám nedarínákaze nasadiť „opraty“. Počet obyvateľov nakazených koronou kriticky narastá. Podniky začínajú mať problémy s personálom a choroba sa nevyhýba ani verejným inštitúciám a ani učiteľom, lekárom a ďalšímdôležitým častiam spoločnosti. V stredu vláda rozhodla, že zmení Covidsemafor a umožníotvoriť školy aj v pandémiou najviac postihnutých častiach Slovenska. Svoje stanovisko by k tomuto mali ešte vydať aj regionálne úrady verejného zdravotníctva. Do tejto chvíle, teda štvrtok poobede takéto stanovisko nemáme. Po porade so školským úradom aj s riaditeľmi škôl, školy v pondelok 8. februára neotvoríme.Našim cieľom nesmie byť neuvážené otvorenie škôl, ani vytváranie iných príležitostí  pre masívne šírenie nákazy. Rovnako materské školy. V súčasnostisú otvorené pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a ich plné fungovanie najmenej o týždeň odložíme.

      V tejto súvislosti sa na mňa dnes listom obrátilo aj desať lekárov pre deti a dorast z nášho okresu s prosbou, aby sme v tejto situácii neotvorili materské školy v plnom režime.

      Nie je to jednoduché rozhodovanie a naozaj som vďačný lekárom, učiteľom základných aj materských škôl a aj ďalším zainteresovaným, že sa k tomu postavili veľmi zodpovedne. Všetci by sme boli najradšej, keby sme v pondelok mohli deti poslať do škôl, ale nie za cenu, že ich ohrozíme a ohrozíme aj rodičov, či zamestnancov týchto inštitúcií.Verím, že najbližšie dni nám umožnia prijať od 15. februára iné rozhodnutie, ale 8. februára v meste Šaľa materské školy ani základné školy neotvoríme.

      Od 8. februára teda budú materské školy naďalej fungovať ako doteraz, teda pre deti rodičov pracujúcich  v kritickej infraštruktúre a rovnako bude fungovať  aj školský klub detí na základnej škole Ľ. Štúra tak ako doteraz.

      Mgr. Jozef Belický, primátor mesta

     • Oznam pre rodičov žiakov 1. stupňa ZŠ

     • Vážení rodičia, dlho sme čakali na chvíľu, kedy sa budú môcť vrátiť opäť do školy, pretože deti potrebujú plnohodnotnú prezenčnú výučbu, aby si škola plnila svoje poslanie.

      Žiaci 1. stupňa základných škôl sa od 8. februára môžu vrátiť do škôl. Zatiaľ však musíme čakať na rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre / ďalej len RVÚZ /, kde sa v týchto chvíľach rozhoduje o návrate detí do škôl v Šali, ktorá sa, žiaľ, nachádza v čiernej zóne. RVÚZ má na rozhodnutie 24 hodín, preto musíme čakať na konečné rozhodnutie.

      O všetkom Vás budeme priebežne informovať  hneď po získaní nových informácií.

     • Výpis hodnotenia za 1. polrok 2020/2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      výpis klasifikácie a slovného hodnotenia za 1. polrok školského roka 2020/2021 Vám bol zaslaný elektronicky prostredníctvom rodičovského konta v Edupage.

      Ako sa k výpisu dostanete?

      Dostali ste správu aplikácie EduPage. Kliknutím na túto správu systém zobrazí informáciu o Výpise známok/hodnotenia a ponúkne možnosť stiahnuť si výpis. Následne je potrebné stlačiť tlačidlo Podpísať, aby mala škola spätnú väzbu, že rodičia výpis videli. Výpis bude naďalej k dispozícii v príslušnom polroku. Tlačidlo Podpísať sa nachádza len v rodičovskom konte. Ak ste prihlásený ako žiak, toto tlačidlo nevidíte. Vydanie písomného výpisu polročného hodnotenia je možné po písomnom požiadaní zákonného zástupcu a následne prevzatí osobne v dobe návratu žiakov do škôl, prípadne podľa dohody.

     • Polročné prázdniny

     • Polročné prázdniny sú zrušené a od pondelka, 1. februára 2021 pokračujeme v dištančnom vzdelávaní na 1. aj 2. stupni.

     • Polročné hodnotenie

     •  

      O termíne vydania výpisov slovného hodnotenia a klasifikácie prospechu a správania žiakov za prvý polrok rozhodol riaditeľ školy na základe prerokovania a odporúčania pedagogickej rady, ktorá sa uskutočnila dňa 25.1.2021 prezenčne.

      Členovia PR odporučili vydávanie výpisov slovného hodnotenia a klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok pre žiakov dňa 31.1.2021, s tým, že žiaci 2.B triedy budú hodnotení v termíne 31.3.2021 z dôvodu dlhodobej PN triedneho učiteľa a na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 4.1.2021, kedy sa riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 môže predĺžiť do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné objektívne hodnotiť v prvom polroku školského roka 2020/2021.

      Žiaci 1. ročníka sú hodnotení slovne.

      Žiaci 2.- 9. ročníka sú hodnotení z hlavných predmetov známkou a z výchovných predmetov a 2. cudzieho jazyka slovom absolvoval.

      Každý zákonný zástupca si v programe EduPage môže pozrieť výsledky hodnotenia svojho syna/dcéry dňa 1. februára 2021, kedy budú výsledky zosynchronizované so školským informačným systémom aSc agenda.

      Vydávanie výpisov slovného hodnotenia a klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok sa uskutoční po návrate žiakov do školy.

     • Oznam pre rodičov

     • Od pondelka 18. januára 2021 budú školy pokračovať dištančným spôsobom výučby, podobne ako je to tento týždeň. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

      Situácia sa bude opätovne prehodnocovať na budúci týždeň. "V týždni od 18. januára 2021 budeme opätovne informovať o tom, ako bude vyučovanie vyzerať od ďalšieho pondelka 25. januára 2021,".

      Na ZŠ Ľ. Štúra sa od 18. januára 2021 otvára ŠKD pre  deti zo všetkých ZŠ v meste - pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry či pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu.

     • Oznam pre rodičov - Návrat žiakov do škôl

     • Od 11. januára 2021 sa žiaci do škôl nevrátia. Od 11. januára 2021 sa žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ budú učiť na diaľku, t.j. dištančne. Budúci týždeň tak školy ostávajú zatvorené. Od. 11. januára do 18. januára 2021 bude vyplácaná pandemická OČR.

      Od 18. januára 2021 sa podľa plánu otvoria triedy 1.-4. ročníka ZŠ. Ministerstvo školstva odporúča ich otvorenie až po pretestovaní učiteľov a rodičov. Deti testované nemusia byť. Rodičia môžu ospravedlniť dieťa na 5 vyučovacích dní po sebe, tak ako to bolo pred vianočnými prázdninami. Žiak môže takýmto spôsobom ostať doma do konca lockdownu.

      Všetky školy sa bez obmedzení otvoria najskôr 25. januára 2021. Od žiakov 2. stupňa, učiteľov a zákonných zástupcov žiakov sa bude požadovať  negatívny test.

      Na testovanie v školách vyhradilo ministerstvo termín 22. – 24. januára 2021.

      Uzatvorenie polročných známok sa posúva až do 31. marca 2021.

      O všetkých  usmerneniach a opatreniach Vás budeme včas informovať podľa vývoja pandemickej situácie.