• Profilácia školy

    •  

     ZŠ Jána Hollého sa bude aj v školskom roku 2017/2018 usilovať kvalitatívne rozvíjať a naďalej primerane presadzovať svoje základné priority

      

     Záujmové útvary

      

         V školskom roku 2016/2017 pracovalo na škole 19 záujmových útvarov, z toho 11 športových záujmových útvarov, 3 jazykové záujmové útvary, 5 spoločenskovedných a umeleckých záujmových útvarov  s celkovým počtom 310 žiakov. Členovia ZÚ športová streľba a hádzaná sa pravidelne umiestňovali na krajských a celoslovenských súťažiach na popredných miestach.

      Spolupráca s rodičmi

          Spolupráca školy a rodičov je široká a mimoriadne významná súčasť života školy. Ide nielen o zapájanie rodičov do života školy prostredníctvom Rady školy alebo o účasť rodičov na pravidelných informačných stretnutiach s učiteľmi v triedach. Snahou školy je vtiahnuť rodičov priamo do diania v škole, do zdieľania spoločných radostí, do riešenia spoločných problémov vo výchove a vzdelávaní ich detí, do ozajstnej spolupráce v prospech detí. Tento proces uľahčovali osobné kontakty s rodičmi, hlbšie vzájomné sa poznanie rodičov a učiteľov, možnosti spoločných zážitkov priamo s deťmi a učiteľmi.
          Aktivity školy, súvisiace so zapojením rodičov do života školy boli zamerané na oblasť komunikácie s rodičmi, vzájomné poskytovanie informácií o živote školy, triedy a vyučovacích výsledkoch, o tom ako sa dieťaťu v škole i mimo nej darí. Komunikácia nebola jednosmerná od školy k rodičom, ale obojsmerná a jej súčasťou je pravidelná spätná väzba. Škola organizovala aj vzdelávacie a zážitkové podujatia, ktoré poskytli rodičom možnosť spoznať hlbšie filozofiu školy, spôsoby učenia a príležitosti vytvárať triedne, školské spoločenstvo.
          Dôležitou oblasťou spolupráce bol aj proces samotného učenia a vyučovania, priame zapájanie rodičov do vyučovania v triedach, na exkurziách, v tvorivých dielňach, škole v prírode, v ďalších mimoškolských aktivitách a podobne.
          Prioritou školy preto aj naďalej zostáva participácia dostatočne veľkého počtu rodičov na spolupodieľaní sa na činnostiach, ktoré škole pomôžu stať sa ešte viac konkurencieschopnou voči ostatným. Cesta ako sa aspoň priblížiť k dotknutému stavu spočíva v intenzívnejšej kooperácii všetkých zainteresovaných zložiek, okrem iného školy a rodičovskej verejnosti. 
          Každá trieda mala zvoleného triedneho dôverníka, ktorí sa pravidelne počas školského roka stretávali na zasadnutiach Rady rodičov. Následne boli zvolávané triedne rodičovské stretnutia  4-krát v školskom roku a mesiaci september  plenárne rodičovské stretnutie. 

     6. Realizácia projektov a programov školy
     Podpora programov IKT 

         Škola sa orientovala na využívanie modernej výpočtovej techniky. Strategickým cieľom bolo upevňovanie a rozširovanie zásad počítačovej gramotnosti tak medzi žiakmi, ako aj pedagogicko-výchovnými zamestnancami školy, postupné zakomponovávanie PC do výchovno-vzdelávacieho procesu, ich využívanie v čo možno najväčšom rozsahu a kvalite na hodinách jednotlivých odborných predmetov ( 12 odborných učební, v 6 triedach sú interaktívne tabule, v 1 triede tablety, 2 výpočtové triedy ). Škola vytvárala všetky podmienky na zdokonaľovanie sa v tejto oblasti – nadobúdanie základných zručností práce s PC, oboznamovanie sa s internetom a činnosťou s ním. Dôraz sa kládol  primárne na vyššie, dokonalejšie formy činnosti v oblasti práce s výpočtovou technikou – problematiku projektového vyučovania a zapájanie sa intermediálnej komunikácie aj formou korešpondenčných seminárov a súťaží. Žiaci sa zúčastnili v informatickej súťaži I Bobor. 

     Škola podporujúca zdravie 

         Aj v tomto školskom roku sme plnili úlohy v oblasti spoznávania vlastného tela, prevencie chorôb, zdravotného stavu, osobnej hygieny a psychohygieny, životného prostredia, jeho ochrany a správnej výživy. Všetky aktivity boli realizované z vlastných zdrojov a rady rodičov formou prednášok, besied rôznych podujatí, exkurzií a podobne – všetky podujatia podrobne sú uvedené v tabuľke voľnočasové aktivity.
         Podpora talentov zameraných na hádzanú, športovú streľbu
     Realizovaná bola v rámci záujmových útvarov hádzanárskeho a športovej streľby v spolupráci so Slovenským streleckým zväzom a  hádzanárskym klubom v meste Šaľa.

     Projekt Ovocie a zelenina v školách

      Zameraný bol na podporu zdravej výživy žiakov, realizovaný v spolupráci s firmou Agropol Vlčany. Žiaci mali v priebehu školského roka obohatený jedálny lístok v školskej jedálni o rôzne druhy ovocia a ovocných štiav – všetky podujatia podrobne sú uvedené v tabuľke voľnočasové aktivity.

     Mliečny program

        Zameraný bol na podporu zdravej výživy žiakov, realizovaný v spolupráci s firmou Tatranská mliekareň Kežmarok – obohatená strava o mlieko a mliečne výrobky, žiaci sa zapojili do rôznych súťaží, zbierali obaly z mliečnych výrobkov,  realizovali sa Dni zdravej výživy – všetky podujatia podrobne sú uvedené v tabuľke voľnočasové aktivity.


             Projekt spolupráce s a. s. Duslo Šaľa

       Projekt bol zameraný na spoluprácu našej školy, Spojenej školy a a. s. Duslo na profesionálnu orientáciu  žiakov. Projekt je stále otvorený a spolupráca pokračuje.   

     Projekt spolupráce s partnerskou školou z Třebíča z Českej republiky

        Projekt zameraný na  spoluprácu v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, výmenu skúseností v pedagogických stratégiách, napr. Hejného výuka matematiky, genetická metóda čítania, písmo Comenia Script, spoluprácu v kultúrnej a športovej oblasti – športové zápasy vo florbale, ukážky nového odvetvia Kinball, odohrané divadelné predstavenia, vystúpenia folklórneho súboru a pod. Aj v školskom roku 2017/2018, v mesiaci október privítame návštevu detí a pedagógov zo ZŠ Horka – Domky z Třebíča a pripravíme pre nich bohatý program v metodickej, kultúrnej a športovej oblasti.